Illustrasjonsplan

Byggeklare tomter på Vangsnes

Anleggsperioden for opparbeiding av dei kommunale tomtene i Trona 2 feltet på Vangsnes er no avslutta. Tomtene vil  så snart som råd bli lagt ut for sal.

Tomt B 9.1-B 9.3
Tomt B 9.1-B 9.3
Tomt B 6.2
Tomt B 6.2
Tomt B 13.1
Tomt B 13.1
Tomt B 1.2-B 1.4
Tomt B 1.2-B 1.4
Utsikt frå tomt B 11.2
Utsikt frå tomt B 11.2
Tomt B 12.1
Tomt B 12.1
Tomt B 11.1-B 11.2
Tomt B 11.1-B 11.2
Tomt B 10.3
Tomt B 10.3
Tomt B 10.1-B 10.2
Tomt B 10.1-B 10.2
Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan
Drone oversikt
Drone oversikt (Halset)
Drone, tomter med nummer 1
Drone, nordlege del (Halset)
Drone, øvste og nedste del (Halset)
Drone, sørlege del (Halset)
Drone, B6.1 og B9.1-B9.3
Drone, B6.1 og B9.1-B9.3 (Halset)
Drone B6.2 og B13.1
Drone B6.2 og B13.1 (Halset)

Med unntak av tomt B 1.2 - B 1.4, har alle dei 16 tomtene, vatn-leidning, kloakk-leidning, straum, trekkjerøyr for fiber og veg fram til tomtegrensa. For tomtene B 1.2 - B.1.4 ligg tilkoplinga per i dag i den kommunale vegen Øvraledet.

Pris for tomtene, og prinsipp for tildeling, er planlagt vedteke i kommunestyremøte 14. september 2017. 7 av dei 16 tomtene vil vera klare for sal rett etter kommunestyrevedtaket. Resten av tomtene har framleis uavklara eigartilhøve. Kommunen arbeider med å avklara eigartilhøva, og vonar at også desse tomtene kan få sals-start i 2017. Meir informasjon om tomtene vil bli gitt på heimesida/facebooksida til kommunen så snart kommunestyret har fatta vedtak, eller anna ny informasjon ligg føre. Nedanfor følgjer status for dei 16 tomtene samt foto og video frå utbyggingsområdet.

Status for dei 16 tomtene:

Status tomter
Tomt nr (sjå illustrasjonsplan) Status
B 6.1
B 9.1 
B 9.2
B 9.3
B 10.1
B 10.2 
B 10.3
Klar for sal etter kommunestyrevedtak (planlagt 14.9.17).
B 1.1 
B 1.2
B 1.3
B 2.1
B 6.2
B 11.1 
B 11.2  
B 12.1
B 13.1
Klar for sal etter kommunestyrevedtak (planlagt 14.9.17) og avklaring av eigartilhøve.

 

Mediefiler til nedlasting:

Dronefoto og video frå Halset Entreprenørservice AS:

 

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut