Ingfoto

Områderegulering for Vikja-Seimsvegen til offentleg ettersyn

Framlegg til reguleringsplan for Vikja-Seimsvegen vert med dette lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova §12-10.
Vik bygde og sjukeheim

Lokal forskrift om rett til langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad m.m.

Ny lokal forskrift om rett til langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad m.m. for Vik kommune er utarbeidd i samsvar med  lov 2. juli 1999  om pasient- og brukarrettigheitar § 2  og lov 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgst...
Kart

Bestill høgkapasitet breiband i Arnafjord

Kommunen oppmodar alle med eigedom i Arnafjord, og alle med eigedom på strekninga Vik-Eitreneset, om å inngå intensjonsavtale med kommunen, slik at framtidsretta breibandstilbod kan etablerast også i dette området.
Søknadsmråde

Meld di interesse for høgkapasitet breiband

Vik kommune skal søkja statlege midlar til prosjektet for høgkapasitet breiband i to nye område, og treng i samband med dette oversyn over tal interessentar i søknadsområda.
Søknadsmråde

Høyring - utbygging av breiband i Vik kommune

Vik kommune vil søkja om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Me vil i år søkja om tilskot for Seljadalen, Ovrisdalen og Bødalen. 
barn i barnehagen

Høyring - vedtektene for barnehagane i Vik kommune

Høyringsframlegg til nye vedtekter i dei kommunale barnehagane i kommunen.  ​