Byggsak, dispensasjonssaker, tilsyn, riving, dispensasjonar godkjenning av føretak m.v.

Under finn du einoversikt over gebyr og avgifter for bygg- og plansaker. 

Gebyrføresegner vedteke i kommunestyret  20.12.2019 finn du her.

Satsane under er fritekne for meirverdiavgift

 

Gebyr gjeldande frå 01.01.19

TILTAK SOM HANDSAMAST ETTER SØKNAD PBL § 20-1 og §20-3

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3 

01. BUSTAD og FRITIDSHUS (kodar i parentes, areal i BRA) 

 

 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

 

a. Einebustad (111) + (113) 

11 400

17 000

 

b. Einebustad med hybel-/sokkelleilegheit (112) 

11 400

17 000

 

c. Tomannsbustad, vertikaldelt (121) + (123) 

17 000

24 700

 

d. Tomannsbustad, horisontaldelt (122) + (124) 

17 000

24 700

 

e. Rekkehus (131) + (132) 

20 200

27 300

 

f.  Kjede-/atriumhus (133) + (134) 

20 200

27 900

 

g. Andre småhus med 3-4 bustader (136) 

20 200

27 900

 

h. Bustadbrakker (193) 

11 400

17 000

 

i.  Tilbygg og påbygg punkt a -h 

4 600

8 800

 

j.  Ombygging punkt a -h < 50 % av totalt areal 

5 700

9 900

 

k. Ombygging punkt a -h > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 

10 100

16 000

 

 

 

 

 

l.  Terrassehus (135) 

31 500

40 500

53 100

m. Bustadblokk/stort samanbygd bustadbygg (141 -146) 

31 500

40 500

53 100

n. Trygdebustader, aldersheim, PU-bustader (151) 

31 500

40 500

53 100

o. Studentheim, studentbustader, bufellesskap (152) 

31 500

40 500

53 100

p. Anna bustadbygg for bufellesskap (159) 

31 500

40 500

53 100

q. Tilbygg og påbygg punkt l -p 

11 300

17 000

21 500

r.  Ombygging punkt l -p 

17 000

24 700

31 500

 

 

 

 

s. Fritidshus o.l. (161 - 163) 

11 300

17 000

 

t.  Garasjar, uthus, naust (181 -183) 

4 600

8 800

 

u. Anna bustadbygg (199) 

4 600

8 800

 

v. Tilbygg og påbygg t -v 

4 600

8 800

 

w. Ombygging t -v 

4 600

8 800

 

 

Andre tiltak på bustad og fritidseigedom 

Tiltaks-klasse 1 

Tiltaks-klasse 2 

Tiltaks-klasse 3

 

 

 

 

Fasadeendring /vindauge og terrassar. 

3 500

4 600

 

Støttemurer 

3 500

4 600

 

Innhegning / gjerde / støyskjerm / levegg 

3 500

4 600

 

Brygger 

3 500

4 600

 

Graving /fylling/ sprenging 

3 500

4 600

 

Tekniske installasjonar (pipe, fyringskjele, våtrom, ventilasjon, slamavskiljar) 

3 500

4 600

 

Anna tiltak 

3 500

4 600

 

Basseng 

4 600

8 800

 

Brønn/dam 

3 500

4 600

 

Pbl § 31-2, 4. ledd fråvik frå TEK17 for eksisterande byggverk 

4 600

8 800

 

 

 

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3

02. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (kodar i parentes) 

 

 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

 

a. Fabrikk- og verkstadsbygning (211) + (212)

31 500

39 100

46 700

b. Produksjonshall (213) 

24 700

31 500

39 100

c. Bygning for reinseanlegg, avfallshandtering, vassforsyning o.l. (214, 215, 216) 

24 700

31 500

39 100

d. Kraftstasjon o. l. (221) + (222) + (229) 

31 500

39 100

46 700

e. Transformatorstasjon/kiosk (223) + (224) 

17 100

24 700

31 500

f.  Kjøle- og fryselager, silo (232 – 233) 

24 700

31 500

46 700

g. Lagerhall (231) 

17 100

24 700

31 500

h. Anna bygning (219) + (229) + (239) + (290) 

17 100

24 700

31 500

i. Tilbygg og påbygg a – h: 

 

 

 

< 100 m2 

10 100

17 000

24 700

> 100 m2 og < 500 m2 

17 000

24 700

31 500

> 500 m2 

24 700

31 500

39 100

j. Ombygging punkt a – h 

17 000

24 700

31 500

k. Driftsbygningar for landbruk/fiske >1000 m2  (241) + (243) + (244) 

11 400

17 000

21 500

l. Landbruksgarasje/ reiskapshus/ >1000 m2 (242) + (245) 

11 400

17 000

21 500

m. Tilbygg og påbygg l – m:  >1000 m2

17 000

24 700

31 500

n. Ombygging punkt l – m > 1000 m2 

11 400

17 000

21 500

 

 

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3

03. KONTOR OG FORRETNINGSBYGNING (kodar i parentes) 

 

 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

 

a. Kontorbygg, administrasjonsbygg og liknande (311 – 319) 

31 500

39 100

46 700

b. Kjøpesenter, varehus, butikkbygning og liknande (321) + (322) + (329) + (330) 

31 500

39 100

46 700

c. Bensinstasjon (323) 

17 000

24 700

31 500

d. Anna bygning (390) 

17 000

24 700

31 500

e. Tilbygg og påbygg a – d: 

 

 

 

< 500 m2 

11 400

17 000

21 500

> 500 m2 

17 000

24 700

31 500

f. Ombygging punkt a – d 

17 000

24 700

31 500

 

 

 

 

 

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3 

04. SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON (kodar i parentes) 

 

 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

 

a. Ekspedisjons- og terminalbygningar og liknande (411 – 419) 

31 500

39 100

46 700

b. Telekommunikasjonsbygningar (421 – 429) 

31 500

39 100

46 700

c. Garasje, hangar-, veg- og biltilsynsbygning (431 – 449) 

24 700

31 500

39 100

d. Anna bygning (490) 

24 700

31 500

39 100

e. Tilbygg og påbygg a – d: 

 

 

 

< 100 m2 

11 400

17 000

21 500

> 100 m2 og < 500 m2 

17 000

24 700

31 500

f. Ombygging punkt a – d 

11 400

17 000

21 500

 

 

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3 

05. HOTELL-OG RESTAURANTBYGNING (kodar i parentes) 

 

 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

 

a. Hotell- og motellbygning (511 – 519) 

39 100

46 200

53 800

b. Camping-/utleiehytte (524) 

11 400

17 000

21 500

c. Annen bygning for overnatting (521, 522, 523 og 529) 

23 700

31 500

39 100

d. Restaurant-, kafé-, gatekjøkken-, kioskbygning og lignende (531 – 539) 

17 000

24 700

31 500

e. Anna bygning (590) 

17 000

24 700

31 500

f. Tilbygg og påbygg a – e: 

 

 

 

< 500 m2 

11 400

17 000

21 500

> 500 m2 

17 000

24 100

31 500

g. Ombygging punkt a – e 

11 400

17 000

21 500

 

 

 

 

 

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3 

06. KULTUR-OG FORSKNINGSBYGNING (kodar i parentes) 

Basisgebyr: 

 

 

 

a. Lekepark og barnehage (611) 

11 300

17 000

21 500

b. Bygg for undervisning /kultur/ forsking (612 – 649) 

39 100

46 200

53 800

c. Idrettsbygg (651 – 659) 

17 000

24 700

31 500

d. Kino, teater, samfunnshus og liknande (661 – 669) 

17 000

24 700

31 500

e. Kyrkje/ gravkapell og liknande (671 – 679) 

17 000

24 700

31 500

f. Anna bygning (690) 

17 000

24 700

31 500

g. Tilbygg og påbygg a – f: 

 

 

 

< 500 m2 

11 400

17 000

21 500

> 500 m2 

17 000

24 700

31 500

h. Ombygging punkt a – f < 50 % av totalt areal 

11 400

17 000

21 500

i. Ombygging punkt a – f > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 

11 400

17 000

21 500

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3 

07. HELSEBYGNING (kodar i parentes) 

 

 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

 

a. Sjukehus (719) 

75 300

89 800

104 400

b. Sjukeheim (721-723) 

39 100

46 200

53 800

c. Anna bygning (790) 

24 700

31 500

39 100

d. Tilbygg og påbygg a – c: 

 

 

 

< 500 m2 

11 400

17 000

21 500

> 500 m2 

17 000

24 700

31 500

d. Ombygging punkt a – c < 50 % av totalt areal 

11 400

17 000

21 500

e. Ombygging punkt a – c > 50 % av totalt areal (hovudombygging) 

11 400

17 000

21 500

 

 

 

 

 

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3 

08. FENGSEL, BEREDSKAPSBYGNING (kodar i parentes) 

 

 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

 

a. Fengsel, beredskapsbygning og liknande (811 – 829) 

39 100

46 200

53 800

b. Anna bygning (890) 

31 500

39 100

46 800

 

 

Tiltaks-

klasse 1 

Tiltaks-

klasse 2 

Tiltaks­

klasse 3 

09. VARIGE KONSTRUKSJONAR OG ANLEGG 

 

 

 

 

Veg, parkeringsplass, støyvoll, bru, molo, VA-anlegg og liknande 

11 400

17 000

21 500

For større anlegg i tiltaksklasse 3 skal det betalast gebyr etter medgått tid. 

 

 

 

 

 

 

 

10. DISPENSASJONSSØKNADER 

 

 

Gebyr 

1. Planer (kommuneplan, reguleringsplan, utbyggingsplan) *) 

 

 

8 200

2. PBL § 1-8 (forbod mot tiltak o a. langs sjø og vassdrag) 

 

 

8 200

3. PBL § 29-4 (bygningen sin plassering, høgde og avstand frå nabogrense) 

 

 

3 500

4. Kommunale vedtekter 

 

 

3 500

5. Andre 

 

 

3 500

*) Ved fleire dispensasjonar i same sak, betalast berre for ein dispensasjon (høgste sats). 

 

 

 

 

 

 

 

Basis­

gebyr 

11. ENDRINGSSØKNADER (mindre endringar) 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

3 500

Ved auka areal vert det rekna det basisgebyr 

 

 

 

Ved større endringar vert det rekna gebyr som ved ombygging 

 

 

 

Ved endring av ansvarsrett skal det tas halvt basisgebyr + gebyr for godkjenning av ansvarsrett etter pkt. 16. (gjeld ikkje for ansvarsretter for nye områder) 

 

 

 

 

 

 

 

12. FORNYELSE AV BYGGELØYVE

 

 

Gebyr 

Fornying av byggeløyve 

 

 

3500

 

 

 

 

13. RIVING 

 

 

Gebyr 

Gebyr pr. bygning 

 

 

3 900

 

 

 

 

14. INSTALLASJONSLØYVE AV HEIS 

 

 

Gebyr 

Gebyr pr. heis 

 

 

4 600

 

 

 

 

15. ANDRE TILTAK PKT. 2 TIL PKT. 9 

 

 

Gebyr 

Fasadeendring/ vindauge

 

 

3 500

Skilt/reklame 

 

 

3 500

Større skiltplan 

 

 

5 700

Støttemurar 

 

 

3 500

Innhegning/gjerde/støyskjerm og andre tiltak 

 

 

3 500

Tekniske installasjonar 

 

 

3 500

Andre tiltak (tur sti o a.) 

 

 

3 500

Pbl § 31-2, 4. ledd fråvik frå TEK17 for eksisterande byggverk 

 

 

4 500

 

 

 

 

 

16. GODKJENNING AV ANSVARLEG SØKJAR, PROSJEKTERANDE, UTFØRANDE, KONTROLLERANDE FOR PROSJEKTERING OG UTFØRING 

 

 

Gebyr

Gebyr vert rekna for kvart tiltak det vert søkt om 

 

 

 

a. Der føretaket ikkje har sentral godkjenning (pr. føretak) 

 

 

3 100

b. Personleg ansvarsrett (sjølvbyggjar)

 

 

2 600

 

 

 

 

17. AREAL- OG REGULERINGSPLANAR (pr. plan) 

 

 

Gebyr 

Privat arealplan/reguleringsplan <5000 m2

 

 

19 400

Tillegg for kvar påbegynt 1000 m2 

 

 

2 200

Vesentlege planendringar <5000 m2

 

 

12 700

Tillegg for kvar påbegynt 1000 m2

 

 

2 200

Mindre vesentleg planendring 

 

 

6 300

 

 

 

 

18. FRIKJØP PARKERING 

 

 

Gebyr 

Beløpet vert fastsett etter kommunal vedtekt 

 

 

 

 

 

 

 

Basis­

gebyr 

19. TILTAK SOM VERT HANDSAMA ETTER SØKNAD PBL § 20-1 og § 20-4 

 

 

 

 

 

 

Basisgebyr: 

 

 

 

§ 20-4 a) mindre tiltak på bygd eigedom 

 

 

4 600

§ 20-4 b) alminnelege driftsbygningar i landbruket. 

 

 

4 600

§ 20-4 c) midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg 

 

 

4 600

§ 20-4 e) andre mindre tiltak 

 

 

4 600

 

 

 

 

20. DIV. GEBYR JFR. ALMINNELEGE FØRESEGNER

 

 

 

§§ 4, 11, 12, 13, 15 OG 16. 

 

 

Gebyr

a) § 4. Ekstra gebyr frå og med 2. trinn i trinnvis behandling (2. igangsettingssøknad) 

 

 

4 600

b) § 11. Minstegebyr ved pålegg etter plan- og bygningslova

 

 

4 600

c) § 13. Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkunnig bistand 

 

 

3 500

d) § 14 a. Gebyr for medgått tid ved kontorarbeid: enkeltperson pr time 

 

 

900

e) § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: enkeltperson pr time 

 

 

900

f) § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: lag pr time 

 

 

1 400

g) § 16. Gebyr for innhenting av løyve, samtykke/ uttale frå anna mynde etter pbl § 21-5. 

 

 

3 800

 
 

Gebyrføresegner

GEBYR FOR
- Byggesakshandsaming
- Dispensasjonssaker
- Godkjenning av føretak m. v. 
 
Heimel:
Bruk av gebyr er heimla i plan- og bygningslova § 33-1.
 
Vedtak:
Vik kommunestyre 20.12.2018.
 
Sakshandsaming/kontroll:
Byggesakshandsaming, tilsyn, riving, dispensasjonar, godkjenning av føretak m. v.
 
ALLMINNLEGE FØRESEGNER
Gebyr vedteke med heimel i plan- og bygningslova § 33-1 og gjeld tiltak som blir handsama etter forskrift om byggesak 
(byggesaksforskrifta) SAK 10.
 
Gebyrregulativet tek utgangspunkt i dei bygningstypar som er definert i matrikkelen.
Regulativet gjenspeglar det faktiske sakshandsamingsarbeidet dei ulike sakstypane medfører.
 
Gebyret er bygd opp av to element – eit basisgebyr som avspeglar hovudtyngda av arbeidet innanfor kvar sakskategori avhengig av Tiltaksklasse, og arealgebyr som fangar opp meirarbeid som fylgje av storleik på bygget. Areal blir rekna etter NS 3490 (bruksareal). I tillegg kjem gebyr for godkjenning av ansvarlege samt gebyr for handsaming av eventuelle dispensasjonar.
 
§ 1 Gebyret inneber
Totalt gebyr inneber:
Sakshandsaming, administrasjonskostnader knytt til saka, godkjenning av ansvarlege, dokumentkontroll, eventuelt tilsyn og naudsynte attestar. For oppdatering og ajourhald av kommunen sitt kartverk, utsendast særskilt gebyr for situasjonskart eller forenkla situasjonskart, jf. Gjeldande gebyrregulativ for kart og oppmåling. Gebyr vert sendt til tiltakshavar.
 
§ 2 Betalingsplikt
Alle som får utført tenestar etter dette regulativet skal betala gebyr.
 
§ 3 Gebyrberekningstidspunkt / Avrekning
Gebyret bereknast etter det regulativet som gjeld den datoen kommunen mottek ein tilfredsstillande søknad.
 
§ 4 Fakturerings- og betalingspunkt
Når vedtak i samband med søknad om rammeløyve vert gitt, vert det fakturert normalt 100 % av fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved trinnvis igangsetting betalast eit ekstra gebyr pr. igangsettingsløyve frå og med 2. trinn, jf. Punkt 20 a). Gebyr for dispensasjonssaker skal betalast når det vert gitt rammeløyve.
 
§ 5 Kombinerte bygg / fleire bygg
Dersom søknaden gjeld fleire bygg / bygningen består av fleire funksjonar, bereknast gebyret etter den funksjonen som har størst areal.
 
§ 6 Bruksendringar 
Ved bruksendringar der det ikkje vert føreteke ombygging betalast 25 % av fullt gebyr for den kategorien som bygget skal nyttast til. Ved bruksendring der det vert føreteke ombygging, skal det betalast etter regulativ for ombygging.
 
§ 7 Prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklassar
Ved prosjekt som kjem inn under fleire tiltaksklassar bereknast gebyret etter bygget sin høgste tiltaksklasse.
 
§ 8 Avslag
Ved vedtak som medfører avslag på ramme-, igangsettings- eller eitt-trinnssøknad, vert tiltakshavar belasta med 50 % i forhold til opphavleg fullt gebyr (basis- og arealgebyr). Ved avslag på søknad om ansvarsrett eller dispensasjon skal det betalast fullt gebyr.
 
§ 9 Urimelege gebyr
Viss gebyret utvilsamt blir urimeleg i forhold til det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt med saka, eller utvilsamt blir urimelege av andre grunnar, kan  einingsleiar fastsetta passande gebyr.
 
§ 10 Klagerett 
Fastsetting av gebyr i den enkelt sak kan ikkje påklagast. Einingsleiar si avgjersle av søknad om reduksjon av gebyr, kan påklagast etter reglane i forvaltningslova.
 
§ 11 Ulovlege tiltak og pålegg etter plan- og bygningslova
På grunn av kommunen sine meirutgifter ved sakshandsaminga av ulovlege i gangsette eller utførde tiltak, skal det betalast etter medgått tid og satsar i § 13 i dette regulativet. Minstegebyr: 2 gonger basisgebyr. I tillegg kan kommunen krevja dekking av sine kostnader til sakkunnig bistand. Gebyret skal også betalast der søknaden medfører avslag.
 
Ved pålegg etter plan- og bygningslova skal det betalast etter medgått tid, minimum eitt minstegebyr etter punkt 20 b).
 
§ 12 Tilsyn
Kommunane si tilsynsplikt er klårare i ny bygningsdel av plan- og bygningslova. Om lag 10 % av byggesaksgebyret vert innkravd for tilsyn.
 
§ 13 Gebyr for sakkunnig bistand
Kommunen kan i særlege tilfeller rekvirera sakkunnig bistand for å få gjennomført naudsynt tilsyn i samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 33-1 og § 25-2 andre ledd. For slik sakkunnig bistand vert det kravd eit gebyr i tillegg til konsulentutgifter, jf. pkt 20 c) .
 
§ 14 Gebyr for medgått tid 
For arbeid som ikkje går inn under gebyrtabellen kan gebyr reknast etter medgått tid.
Fylgjande timesatsar skal nyttast:
a) Kontorarbeid: jf. pkt 20 d)
b) Feltarbeid:
enkeltperson: jf. pkt 20 e)
lag: jf. pkt 20 f)
 
§ 15 Tillegg for mangelfull søknad
Basisgebyret aukast med 20% i saker der det blir meirarbeid på grunn av mangelfull søknad. Dette gjeld og saker der estetikk er dårleg dokumentert, og der det er naudsynt med synfaring før søknad kan handsamast.
 
§ 16 Avgjerd eller uttale frå andre mynde 
For innhenting av løyve, samtykkje, eller uttale frå anna mynde etter plan- og bygningslova § 21-5, vert det kravd eit gebyr pr mynde: jf. pkt 20 g). 
 
 
Vik i Sogn, 20.12.18

 

 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar