Adopsjon

Generelt

Tenesteomtale

Når du adopterer eit barn, tek du det til deg som ditt eige. Adoptivbarnet får den samme rettslege stillingen som om barnet hadde vore det biologiske barnet. Rettsforholdet til den opprinnelege familien til barnet opphøyrer.

Adopsjonsprosessen avheng mellom anna av om du kjenner barnet på førehand eller ikkje.

Dei fleste gjennomførte adopsjonane av eit ukjent barn er barn under fem år utanlands. Organisasjonane som formidlar barn med tanke på adopsjon, gjev råd om val av land. Slik adopsjon startar med ein søknad om førehandssamtykke til å adoptere eit barn frå utlandet. Inntil adopsjonssøknaden blir send ut av landet, kan søkjaren òg vere registrert som adoptivsøkjar til eit ukjent lite barn innanlands.

Mange ulike situasjonar kan føre til eit ønske om adopsjon av eit kjent barn innanlands. Dei fleste adopsjonane som blir gjennomførte i Noreg, gjeld adopsjonssøkjaren sitt stebarn. Barn kan òg bli adopterte av sine fosterforeldre. I begge tilfella kan dette skje både i oppveksten til barnet og etter fylte 18 år.

Kriterium/vilkår

  • Adopsjonen skal vere til beste for barnet og ha eit oppfostringsføremål
  • Adoptivsøkjarane må ha god helse
  • Det blir lagt vekt på trygg og stabil økonomi og familieforhold
  • Dei som søkjer om adopsjon saman, må være gifte med kvarandre eller sambuarar i stabilt og ekteskapsliknande forhold
  • Generelt gir det barn større tryggleik å ha to foreldre enn éin. For einslege søkjarar blir det vurdert om dei har spesielle ressursar når det gjeld barn
  • Til vanleg blir det ikkje gjeve godkjenning til søkjarar over 45 år eller under 25 år. Retningsgjevande øvre aldersgrense på 45 år ved søknad om adopsjon av ukjent barn er under vurdering
  • Ved adopsjon av eit kjent barn må det ha utvikla seg eit foreldre–barn-forhold

Samarbeidspartnarar

Barne-, ungdoms- og familieetaten har godkjent tre norske formidlingsorganisasjonar som òg er godkjende i aktuelle utland. Det er

aaa

Sjå adopsjonslova §§ 5, 5a, 5b, 13, 15 og 16e.

Lover

Adopsjonsloven

Forskrifter

Forskrift om adopsjon

Retningslinjer

Adopsjon (retningslinjer)
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Norske styresmakter krev at adopsjon av born frå utlandet må skje gjennom ein av dei tre adopsjonsorganisasjonane som er nemnde over. Du kan kontakte ein av dei for å få informasjon og teikne medlemskap. Stadfesting av at ein av desse har teke på seg å formidle adopsjon, er eitt av vedlegga som skal følgje søknaden til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufetat kan gje råd og rettleiing om søknaden. Ved parallelle søknader om barn innanlands og utanlands blir det laga to søknadssett. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekretariatet for Fagleg utval for adopsjonssaker, når det gjeld søknad om å bli registrert som adoptivsøkjar innanlands. Telefon 466 15 000, post@bufdir.no.

Skjema

Dei skjemaa du finn på nettsidene til Bufetat (www.bufetat.no), skal brukast ved alle typar adopsjonssøknader.


Vedlegg

Søknadsskjemaet inneheld ei oversikt over kva dokument som skal følgje søknaden. Dokument som er utarbeidde med føremålet adopsjon, skal sendast i original versjon og attestane må vere nye. Andre vedlegg kan sendast som kopi dersom kopien er stadfesta av offentleg tenestemann/-kvinne eller advokat.

Søknaden sendes til

Søknad om adopsjon av eit ukjent barn i Noreg eller utanlands skal sendast til Bufetat. Søknad om adopsjon av fosterbarn skal sendast via barnevernstenesta i den kommunen som har omsorga for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon kan sendast direkte til Barne-, ungdoms- og familieetaten, Postboks 2233, 3101 Tønsberg.

Sakshandsaming

Bufetat greier ut søkjarar som ønskjer å adoptere eit norsk eller utanlandsk barn og gjev tilråding som blir send til Bufetat sitt regionkontor, som er den statlege, regionale adopsjonsmyndigheita som gjer vedtak i dei fleste adopsjonssakene.

Høve til å klaga

Ei eventuell klage skal sendast via regionkontoret, men må rettast til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre veker frå du fekk avslaget. Sjå òg www.bufetat.no.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:28
Gyldig til
2022-05-02

Tenesteomtalar