Ambulerande skjenkeløyve - løyve ved einskildhøve

Avgifter for skjenkeløyve
Type skjenkeløyve Avgift 2021
Pr. tildeling ( ambulerande og einskildhøve) 380,-
Etablerarprøva for serveringsløyve 400,-
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve 400,-
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol 400,-


Jf forskrift omsetning alkoholhaldig drikk mv

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift.