Ambulerande skjenkeløyve - løyve ved einskildhøve

Avgifter for skjenkeløyve
Type skjenkeløyve Avgift 2019
Pr. tildeling ( ambulerande og einskildhøve) 340,-
Etablerarprøva for serveringsløyve 400,-
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve 400,-
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol 400,-


Jmfr forskrift omsetning alkoholhaldig drikk mv

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift.