Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg

Generelt

Tenesteomtale

Skal du byggje eller flytte ein avkøyrsel frå ein offentleg veg, må du søkje kommunen om godkjenning. Dette gjeld avkøyrsel som ikkje er del av ei byggjesak. I så fall blir dette behandla i byggjesaka.

Målgruppe

Grunneigarar og utbyggjarar

Kriterium/vilkår

Avkøyrsel er alle tilknyttingar mellom offentleg veg og privat eigedom. Som avkøyrsel blir òg rekna tilknytting for fotgjengarar. Avkøyrselen må halde seg til arealdel eller reguleringsplan i kommunen og dei retningslinene som er gjevne av staten og kommunen. Dersom området ikkje er regulert eller det ikkje er planar for avkøyrsel i planen, skal søknaden behandlast etter føresegnene i veglova.

Samarbeidspartnarar

Statens vegvesen

aaa

Dersom området ikkje er regulert eller avkøyrsel ikkje inngår i arealdel eller reguleringsplan i kommunen, sjå veglova (§§ 40-43) med forskrifter. Sjå elles plan- og bygningslova § 27-4.

Lover

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Veglova

Forskrifter

Forskrift om avkjørsel til riksveg
Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Kommunen kan gje deg informasjon om korleis du skal søkje, kva for retningsliner som gjeld, og om området er regulert eller ikkje.

Vedlegg

Situasjonskart der avkøyrselen er teikna inn.

Høve til å klaga

Dersom søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen skal sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må vere grunngjeven. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

Dersom søknaden er behandla etter plan- og bygningslova, kan du klage til Fylkesmannen. Klagen sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom saka er behandla etter veglova, er det kommunen si eiga klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandlar saka, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, går saka vidare til klageinstansen.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2018-07-23 13:57

Tenesteomtalar