Barnehagar

Det vert gitt syskenmoderasjon, 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 i barnehagen. Det eldste barnet vert rekna som nr. 1.

Prisane gjeld for alle barnehagane.
 

Pris for barnehageplass
Opphaldstid Prisar 2019 Prisar 2020
9 t kv.dag (100% plass) 2 990,- 3 135,-
9 t 2,5 dag pr veke (50%) 1 500,-  1 567,-
Kjøp av einskild dagar 270,- 270,-
Matpengar 100% plass 200,- 210,-

Informasjon om redusert foreldrebetaling ved låg inntekt

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift .

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon