Barnehagar

Det vert gitt syskenmoderasjon, 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 i barnehagen. Det eldste barnet vert rekna som nr. 1.

Prisane gjeld for alle barnehagane.
 

Pris for barnehageplass
Opphaldstid Prisar 2020 Prisar 2021
9 t kv.dag (100% plass) 3 135,- 3 230,-
9 t 2,5 dag pr veke (50%) 1 567,-  1 615,-
Kjøp av einskild dagar 270,- 270,-
Matpengar 100% plass 210,- 215,-

Informasjon om redusert foreldrebetaling ved låg inntekt

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift .

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon