Betalingssats for Blixhalli

 

Treningsprisane er pr. time.
MRK: For alderblanda grupper; 1/2 pris - barn gratis

For storarrangement får administrasjonen fullmakt til å fastsetje individuelle satsar

Leige av hall
Type Avgift/kr 2018 Avgift /kr 2019
1/3 Hall med garderober 150,- 155,-
2/3 Hall med garderober 215,- 215,-
Heile Hallen med garderober 290,- 290,-

 
 

Hall leige ved tilskipningar, stemne og kampar
Type Avgift/kr 2018 Avgift 2019
Lokale lag - leige pr. time 550,- 550,-
Hall med garderobar - leige pr. time 215,- 215,-
Garderobar - leige pr. gong 415,- 415,-
Utandbygs lag - leige pr. time 675,- 675,-
Hall med garderobe - leige pr. time 585,- 585,-
Leige for Hallen - heil dag 4 650,- 4 650,-
Utleige til einskildpersonar/bedrifter - Hall med garderober leige pr. time 1 470,- 1 470,-
Utleige til einskildpersonar/bedrifter - Hall med garderober leige pr. dag 7 400,- 7 400,-

 Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift

Sjølvbetening