UtsiktDTH

Utskriven eigedomsskatt - offentleg ettersyn

Liste over utskriven eigedomsskatt for Vik kommune 2021 er utlagt til offentleg ettersyn på Kommunehuset i 3 veker frå fredag 26. februar 2021.
Vik3

Eigedomsskatt - vedtekter og lover

Vik Kommunestyre vedtok i møte 23.06.2008 å innføra eigedomsskatt for alle eigedommar i kommunen. Her finn du gjeldande lover og vedtekter.
UtsiktDTH

Eigedomsskatten 2020 – status klagehandsaming 15.10.2020

Oppdatert status 15. oktober 2020. Klagehandsaminga er no avslutta, og melding om vedtak og nye skattesetlar er sendt ut.
UtsiktDTH

Eigedomsskatten 2020 – status klagehandsaming

Oppdatert status 24. september 2020.
UtsiktDTH

Ny alminneleg taksering for eigedomsskatt 2020 - klagebehandling

Det har kome inn til saman mellom 230 og 250 klager på takstane etter den nye takseringa. Kvar av desse klagane vert no behandla kvar for seg.
IMG_3665

Arbeid med ny alminneleg taksering for eigedomsskatt frå 2020

Alle bustadeigedomar, næringseigedomar og fritidseigedomar i Vik kommune skal fotograferast og registrerast i tida framover.