Du er her: Heim Helse Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi kan vera aktuelt når dagleglivet vert ei utfordring.

Ergoterapeut Frøydis Haga har kontorstad i kjellaren på Vik Bygde og Sjukeheim

Dagleglivet er fylt av ulike aktivitetar: 

 • å stå opp, gå på toalettet og vaska seg
 • laga mat, eta og drikka, rydda og gjera reint
 • gjera innkjøp, stella born, køyra bil
 • gå i barnehage, på skule, studera eller arbeida
 • dyrka hobbyar, vera saman med andre
 • sjå på tv, lesa eller lytta på radio og musikk 
 • gå tur, sykla eller vera på reise
 • vera ektefelle, forelder, nabo eller ven
 • delta i organisasjonslivet og i samfunnet for øvrig

Ergoterapitenesta kan gje tilbod om fylgjande tenester:

 • vurdering og trening av fysiske og kognitive ferdigheiter
 • planleggja fysisk tilrettelegging i heimen (bustadtilrettelegging), på arbeidsplassen, i barnehagen eller på skulen, eller i utemiljø
 • vurdera, tilretteleggja og tilpassa gjeremål/aktivitet
 • vurdera, søkja og gje opplæring i aktuelle hjelpemiddel
 • rettleiing av brukar, pårørande og hjelparar
 • førebyggjande arbeid for å unngå skade eller sjukdom
 • arbeidsplassvurdering (når tenesta har kapasitet)
 • arbeid med rehabilitering og individuell plan

 

Målgruppa er mennesker i alle aldrar og livsfaser med risiko for helseplager, som har ulike sjukdommar, skader og funksjonshemmingar. 

Ergoterapeuten jobbar for at ein skal kunna vera mest mogeleg sjølvhjelpen i det daglege, kunna bu i eigen heim så lenge som råd, kunna delta i dei aktivitetane ein ynskjer, og oppleva ein meiningsfull kvardag.

Ergoterapeut er kommunal kontaktperson for Hjelpemiddelsentralen, i tillegg til å vera rørslekontakt, synskontakt og IK-kontakt (datahjelpemidler).

Ergoterapeuten jobbar tverrfagleg saman med andre tenesteytarar.

Tenesta er gratis, men tiltak kan utløysa kostnad for brukar. 

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon