Fastlege

Generelt

Tenesteomtale

Fastlegen er ein allmennpraktiserande lege som har inngått avtale med kommunen om å ta del i fastlegeordninga. Alle har rett til å vere knytt til ein namngjeven, allmennpraktiserande lege. Fastlegen skal vere tilgjengeleg for pasientane sine og prioritere desse framfor personar som ikkje står på lista til legen.

Fastlegen skal òg hjelpe deg med å velje behandlingssted, dersom du skal få behandling på sjukehus.

Du kan sjølv velje kva for ein lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje ein fastlege i ein annan kommune enn den du bur i. Du kan også fritt velje ein lege som ikkje er med i fastlegeordninga, men då betaler du ein høgare eigendel. Dersom du har foreldreansvar for born under 16 år, vel du også fastlege for barnet ditt. Når du er på sjukeheim, har du krav på å behalde fastlegen din, men du må bruke sjukeheimslegen så lenge du bur der.

Målgruppe

Alle som bur i Noreg. Personar med D-nummer som ikkje er asylsøkjere, har ikkje rett til fastlege.

Pris for tenesta

Du betaler eigendel. Dersom du får bestille time per sms eller via Internett, skal du ikkje betale noko ekstra for det.


Behandling og undersøkelse hos lege - egenandeler
Legetenester Pris
aaa

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå blant anna

Helse- og omsorgstenestelova § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukarrettslova § 2-1c og kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om dekning av utgifter hos lege
Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Retningslinjer

Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Dersom du flytter frå ein kommune til ein annan, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får eit brev frå Nav/HELFO om fastlegar som har ledig plass på lista i den nye kommunen. Du kan velje ein av dei, eller halde fram hos den fastlegen du allereie har.

https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søkje etter ein fastlege som du ønskjer å bruke. Du kan òg setje deg på venteliste dersom fastlegen du ønskjer ikkje er ledig.

Har du ikkje internett, ring HELFO på telefon 800HELSE (800 43 573). Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. Dei fortel deg om tilgjengelege fastlegar og set deg på lista til den fastlegen du ønskjer deg, så sant legen har ledig kapasitet

Bytet gjeld frå den første dagen i månaden etter at bytet er registrert. Du får eit brev som stadfester at du har fått ny fastlege.

Skjema

Felles innlogging til offentlige tjenester

Høve til å klaga

Dersom du ikkje er nøgd med fastlegen din, kan du bruke retten til å skifte. Du har rett til å skifte fastlege inntil to gonger kvart kalenderår.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2018-09-10 09:56

Tenesteomtalar