Du er her: Heim Bustad og eigedom Feiing

Feiing

I forskrift om brannførebygging står det at kommunen skal sørge for at røyk-kanalar i fyringsanlegg som vert brukt til oppvarming av byggverk skal bli feia ved behov.

Med byggverk meiner ein i hovudsak bustader og fritidsbustader, men òg verkstader, lager, industri osv.

Feiing og tilsyn vert lagt opp etter behov, avhengig av bruk, fyringsvanar og tilstand på fyringsanlegg. Dette er noko feiaren vurderer og fastset frekvens for. Vik kommune leiger inn
Sogn Brann og Redning IKS til å utføra feietenesta.

Tips ein ven  Skriv ut

Tenesteomtalar