Følgjebevis for funksjonshemma

Generelt

Tenesteomtale

Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje gjort noka økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. Nedre aldersgrense for søkjarar er normalt åtte år.

Pris for tenesta

Følgjebeviset er gratis.

Brosjyrar, dokument, kart og liknande

Statens råd for funksjonshemma har informasjon om ordninga.

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis - søknad

Samarbeidspartnarar

Offentlege og private arrangørar av arrangement og nokre hotell og transportselskap.

aaa

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

Lover

Forvaltningsloven
___

Praktiske opplysningar

Vedlegg

Passfoto

Sakshandsaming

Vi innhentar eventuelt fråsegn om ditt behov for følgje frå lege, helseinstitusjon eller helse- og sosialetaten i kommunen. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar