Heimehjelp

Fleire av betalingssatsane innan ansvarsområdet er bestemt av sentrale styringsmakter. Satsane er fritekne for meirverdiavgift med unntak av vask av tøy- der eksterne som nyttar tenesta skal betala meirverdiavgift. Bebuarar ved heimen er fritekne for meirverdiavgift for vask av tøyet sitt.

Gebyr for Heimehjelp
Tenestetype Satsar i kr 2020 Satsar i kr 2021
Heimesjukepleie Gratis Gratis
Heimehjelp – inntekt under 2G, maks Statlege satsar Statlege satsar
Heimehjelp – inntekt over 2G inntil 3G 115 kr/t 120 kr/t
Heimehjelp – inntekt over 3G inntil 4G 115 kr/t 120 kr/t
Heimehjelp – inntekt over 4G inntil 5G 115 kr/t 120 kr/t
Heimehjelp – inntekt over 5G 115 kr/t 120 kr/t
Heimehjelp - einslege brukarar, maks 1 550,-/mnd 1 550,-
Heimehjelp - ektepar og sambuande, maks 2 650,-/mnd 2 650,-
Tenester frå ambulerande vaktmeister 125,-/time 125,-/time
Leige av Tryggleiksalarm 265,- 300,-
Vask av tøy pr. kilo 85,- 85,-

Forskrift til lov om sosiale tenester

Gebyr for matombringing
Type Satsar i kr 2020 Satsar i kr 2021
Middag utkøyrd og levert frå VBS 100,- 105,-
Graut/suppe utkøytd og levert frå VBS 65,- 65,-
Kjøp av middag frå Vik velferdssenter 90,- 105,-
Kjøp av tørrmat frå Vik velferdssenter 80,- 80,-
Kjøp av tørrmat open omsorg. Halv pensjon 50,- 50,-

 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon