Aktivitet

Høyring av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020 - 2024

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er revidert, i samsvar med Plan og bygningslova § 11 – 4. Revidert plan 2020 – 2024 vert no sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsinstansar og interessentar er informerte med brev.

Plandokumenta vert og lagt ut på kommunen si heimeside.

Merknader til høyringsutkastet må vera innkomne til Vik kommune postmottak@vik.kommune.no innan 30.09.2020.

 

Høyring

 

Tips ein ven  Skriv ut