20210426_ovrisdalen

Høyringsmøte - regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion

Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram er ute på høyring, med frist 30. juni 2021. Vestland fylkeskommune inviterer til regionale høyringsmøte. 

Høyringsmøte - regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion

På høyringsmøta vert det gitt ein presentasjon av innhaldet i planen knytt til ulike tema med moglegheit til å gi munnlege innspel til planen og stille spørsmål. Høyringsmøta blir tekne opp og publiserte på vannportalen.no

Tema for høyringsmøta er: fisk, avløp, landbruk, vasskraft, miljøgifter og akvakultur. Frivillige lag og organisasjonar, tilsette i kommunar, statlege etatar, interessentar, private, politikarar og næringslivet er velkomne til deltaking. 

Høyring - regional vassforvaltningsplan for Vestland vassregion 2022-2027

Tips ein ven  Skriv ut