skogsveg

Hovudplan skogsveg for Vik kommune - høyring

I Vik kommune er det no utarbeid ein «Hovudplan skogsveg».   Kommunen inviterar no ulike partar som kan ha nytte eller interesse i skogsvegar til å gje innspel på denne planen

Dette kan vere knytt opp mot vegløysingar, traseevalg, faglege innspel eller andre element som enten er feil eller manglar i planen.  

Høyringsdokument-hovudplan skogsveg (pdf)

Høyringsinstansar og partar  får plandokumentet tilsendt.
Høyringsinstansar: Vik skogeigarlag,  Arnafjord grunneigarlag, Framfjord grunneigarlag, Fresvik grunneigarlag, Indrefjord grunneigarlag, Strendene grunneigarlag,
Vik grunneigarlag, Feios skogreisingslag, Vik bondelag, Vilreinnemnda, Vestskog SA,  Vik Turlag, Naturvernforbundet, Sogn og Fjordane, Kystskogbruket , Statens vegvesen, Sognekraft AS, Feios kraftverk AS, Statkraft AS, Statnett SF,  Vik Røde kors  

Plandokumentet vert også utlagt på kommunehuset. Evt. merknader må sendast til Vik kommune, boks 134, 6891 Vik i Sogn. Merknad kan sendast på
E-post: Postmottak@vik.kommune.no

Frist for å koma med innspel/merknader er sett til 2. oktober 2017.

Innspel/merknad kan òg sendast inn på formularet nedanfor. Det går då rett til kommunen sitt postmottak.

Tips ein ven  Skriv ut