Husleige sosiale bustader

Husleige 2021: Rein husleige vert auka i samsvar med konsumprisindeksen. I tillegg kjem auke i dei kommunale avgiftene. Leigetakarar som brukar større bosdunkar enn eit normalabonnement, må betala den ekstra kostnaden dette utgjer.

Sjølvbetening

Tenesteomtalar