Utsikt over fjellbeiter frå Kyrkjerinden

Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde

Tildeling av OBB-midlar til tiltak i beiteområder vart overført til kommunane frå 2020. Vik kommune har fått tildelt kr 100.000,- i år.  

Kommunen har ansvar for å kunngjere tilskotsordninga, fastsetje søknadsfrist, handsame søknader og betale ut tilskot gjennom fagsystemet Agros. Det er i hovudsak berre dei tre beitelaga som kan søkja på tilskot frå denne potten. 
 
Formålet med ordninga er å legget til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, reduserer tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Ordninga skal bidra til god beitebruk gjennom infrastrukturtiltak i utmark. 

Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beiting i eit område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære.  
 
Døme på aktuelle tiltak (lista er ikkje uttømmande):
• Sanke- og skiljeanlegg
• Bruer dimensjonert for dyr og folk
• Sperregjerder for å sikre at dyr ikkje kjem over i farleg område
• Gjetarhytter/sankehytter (maks 20 kvm, enkel standard) 
• Elektronisk overvakingsutstyr (radiobjøller, lammenoder, merkesavlesarar) 
 
Kommunen har sendt ny tiltaksstrategi  på høyring til beitelaga. Strategien skal opp til politisk handsaming dvs.formannskapet 06.05.21.I denne søknadspågangen vil kommunen nytte prioritering som Fylkesmannen hadde i 2019 slik: 

1. Investeringar i teknologi knytt til beitebruk
2. Faste installasjonar og kostnadskrevjande investeringar 
 
 
Rettleiande satsar for eige utført arbeid i kostnadsoverslaget er:
Manuelt utført eige arbeid (inkl.motorsak o.l.) Kr 350,- pr time
Bruk av traktor Kr 600,- pr time
Gravemaskin Kr 800,- pr time (etter rekning)


Midlane skal forvaltast i tråd med Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04206) - lenkje. 
Meir informasjon på landbruksdirektoratet sine sider her

Søknadskjema elektronisk (lenkje) 

NB! Hugs vedlegg som kart, kostnadsoverslag ev. byggjeløyve ol.  

Søknadsfrist til 1. april.  

 

Tips ein ven  Skriv ut