Jordlov - konsesjonslovgebyr

 Gebyrregulativ for handsaming av saker etter Jordlova og konsesjonslova

 

Handsamingsgebyr i kr delings- og konsesjonssak
 Kommunal sak Gebyr 2019
Handsaming av delingssaker etter jordlova 2 000
Handsaming av søknad om konsesjon - enkle saker 2 000
Handsaming av søknad om konsesjon - vanlege saker 5 000

Bruk av gebyr er heimla i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (FOR-2011-12-14-1336)

Gebyra er ikkje meirverdiavgiftspliktige

Sjølvbetening

Tenesteomtalar