Kart, oppmåling og grensearbeid

Gebyrregulativ for deling av eigedom, endring av eigedomsgrenser, arbeid etter matrikkellova, kart og oppmåling.

TILTAK SOM HANDSAMAST ETTER SØKNAD PBL § 20-1 m og § 20-4 d

Gebyr

Søknad om oppretting av grunneigedom, anleggseigedom, jordsameige, festegrunn eller arealoverføring jf. Lov om egedomsregistrering (Matrikkellova)

3 900

 

Gebyr for arbeid etter matrikkellova (Lovas §32,  forskriftene §16) blir fastsett som fylgjer:

1.1. OPPRETTING AV GRUNNEIGEDOM OG FESTEGRUNN

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Areal frå 0 – 250 m2

 

 

10 300

Areal frå 251 – 500 m2

 

 

14 900

Areal frå 501 – 2000 m2

 

 

19 300

Areal frå 2001 m2 – auke per påbegynt da.

 

 

1 900

 

 

 

 

1.2. MATRIKULERING AV EKSISTERANDE UMATRIKULERT GRUNN

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Areal frå 0 – 500 m2

 

 

10 300

Areal frå 501 – 2000 m2

 

 

19 300

Areal frå 2001 m2 – auke per påbegynt da.

 

 

1 900

 

 

 

 

1.3. OPPMÅLING AV UTEAREAL PÅ EIGARSEKSJON

 

 

 

GEBYR FOR OPPMÅLING AV UTEAREAL PR. EIGARSEKSJON

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Areal frå 0 – 50 m2

 

 

7 900

Areal frå 51 – 250 m2

 

 

10 300

Areal frå 251 – 2000 m2

 

 

14 900

Areal frå 2001 m2 – auke per påbegynt da.

 

 

1 900

1.4. OPPRETTING AV ANLEGGSEIGEDOM

 

 

 

GEBYR SOM FOR OPPRETTING AV GRUNNEIGEDOM

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Volum frå 0 – 2000 m3

 

 

19 300

Volum frå 2001 m3 – auke pr. påbegynt 1000 m3

 

 

1 900

 

 

 

 

1.5. REGISTRERING AV EKSISTERANDE JORDSAMEIGE

 

 

 

 

 

 

 

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige 0 - 2000 m2

 

 

19 300 

 Areal frå 2001 m2 - auke per påbegynd da.

 

 

1 900 

2. OPPRETTING AV MATRIKKELEINING UTAN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

 

 

 

 

 

 

 

Viser til 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4.
I tillegg kan det koma tilleggsgebyr for ekstra medgått tid (sjå pkt. 8.).

 

 

 

 

 

 

 

2.1. AVBROT I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING

 

 

 

 

 

 

 

Gebyr for utført arbeid, når saka vert trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje let seg

 

 

 

matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve, eller av andre grunnar ikkje kan

 

 

 

Fullførast, blir sett til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1. og 1.2.

 

 

 

 

 

 

 

3. GRENSEJUSTERING

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

3.1. Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5% av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500 m2). Ein eigedom kan mellombels ikkje avstå areal som overstig 20% av eigedomens areal før justeringa.

For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklassar gjelda.

 

 

 

Areal frå 0 – 250 m2

 

 

7 900

Areal frå 251 – 500 m2

 

 

10 300

 

 

 

 

Anleggseigedom

3.2. For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5% av anleggseigedomens volum, men den maksimale grensa er sett til 1000 m3.

 

 

 

Volum frå 0 – 250 m3

 

 

7 900

Volum frå 251 – 1000 m3

 

 

10 300

 

 

 

 

4. AREALOVERFØRING

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

4.1. Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.

 

 

 

Areal frå 0 – 250 m2

 

 

10 300

Areal frå 251 – 500 m2

 

 

14 900

Areal frå 501 – 2000m2

 

 

19 300

Areal over 500 m2 – auke pr. påbegynt 500 m2

 

 

3 500

 

 

 

 

Anleggseigedom

4.2. For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna ikkje vera registrert på ei tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.

 

 

 

Volum frå 0 – 250 m3

 

 

12 600

Volum frå 251 – 500 m3

 

 

15 400

Volum frå 501 – 1000 m3

 

 

19 400

Volum over 1000 m3 – auke pr. påbegynt 500 m3

 

 

1 900

 

 

 

 

5. KLARLEGGING AV EKSISTERANDE GRENSE

 

 

Gebyr

 

 

 

 

For inntil 4 punkt

 

 

6 000

For overskytande, pr. punkt

 

 

1 900

 

 

 

 

6. PRIVAT GRENSEAVTALE

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Gebyr fastsett etter medgått tid (sjå pkt. 8.)

 

 

 

 

 

 

 

7. TIMEPRIS

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Timepris generelt

 

 

1 100

Timepris for målearbeid etter matrikkellova

 

 

1 300

Minstegebyr

 

 

3 300

 

 

 

 

8. URIMELEGE GEBYR

 

 

 

 

 

 

 

Dersom gebyret utan tvil er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagde til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen eller den rådmannen gir fullmakt, av eige tiltak fastsetja eit høvande gebyr. Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetja eit redusert gebyr.

 

 

 

 

 

 

 

9. ENDRINGAR I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN

 

 

 

Gjer rekvirenten under sakens gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka,

Skal likevel gebyret oppretthaldast.

 

 

 

 

 

 

 

10. UTSTEDING AV MATRIKKELBREV

 

 

Gebyr

 

 

 

 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

 

 

400

Matrikkelbrev over 10 sider

 

 

600

Endring i maksimalsatsane blir regulert av Statens kartverk i takt med den årlege kostnadsutviklinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ANDRE GEBYR
Gebyr for digitale kart (dxf og sosi), og gebyr for utlevering av eigedomsopplysingar («meklarpakke») er kr. 1200 + mva.

12. BETALINGSVIKÅR
Gebyra skal fastsetjast etter det regulativ som gjeld på rekvisisjonstidspunktet, og skal krevjast inn etterskotsvis. I tillegg til gebyr etter dette regulativet skal rekvirenten betale dei tinglysingsutgiftene som følgjer av rekvisisjonen.

LOKAL FORSKRIFT TIL §18 I MATRIKKELFORSKRIFTA
Tidsfristen som er fatsett til 16 veker i matrikkelforskrifta §18 fyrste ledd, gjeld ikkje for Vik kommune i perioden 15. november til 15. mars under kote 600. Over kote 600 i perioden 30. september til 01. juli.

Lokal forskrift for Vik kommune

 

 

 

 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar