Kloakkavgift

Kontakt kommunekassen for meir informasjon.

Prinsipp:
Stipulert/målt vatn inn=kloakk ut

Utgangspunkt reglar:

  1. Avg. betalast etter målt forbruk  .
  2. Avgift betalast etter stipulert forbruk dersom det ikkje er/vert montert vassmålar(bustadhus/fritidshus).
  3. Avgifta er samansett av fastledd og forbruksledd.
     
Bustad og fritidshus
Målt forbruk Avgift 2018 (kr) Avgift 2019 (kr)
Tilknytingsavgift 5 000,- 5 000,-
Fastleddsavgift 1 261,- 1 235,-
Forbruk pr. m3 13,78 14,39

 

Stipulert forbruk bustadhus og fritidshus
Stipulert forbruk Avgift 2018 (kr) Avgift 2019 (kr)
Fastleddavgift 1 261,- 1 235,-
Forbruk < 80m2 vert sett til 100m3/år 1 378,- 1 439,-
Forbruk frå 81 m2 til 250m2 vert sett til 150m3/år 2 066,- 2 159,-
Forbruk > 250m2 vert sett til 225m3/år 3 100,- 3 238,-

Næringsverksemder

For næringsverksemder vert fasleddavgift fastsett etter dimensjon på inntaksleidning

Fastleddavgift for næringsverksemder
Dimensjon på inntaksleidning Avgift 2018 (kr)  Avgift 2019 (kr)
Fastleddavgift er fastsett til  1 261,- 1 235,-
Inntil 32mm 1 261,- 1 235,-
Inntil 40 mm 2 523,- 2 470,-
Inntil 63 mm 5 047,- 4 940,-
Inntil 75 mm 7 571,- 7 410,-
Leidning >75 mm

12 618,-

12 350,-
*Sjå stjernepunkt nedunder    

*I tillegg skal det betalast for kr 14,39 (inkl mva) pr.m3 i forbruk (dvs målt vassforbruk - "vatn inn=vatn ut".

Meirverdiavgift er inkludert i satsane ovanfor.

Lokal forskrift VA-gebyr vedteke i Vik kommunestyre 19.12.13

Sjølvbetening

Tenesteomtalar