Kloakkavgift

Kontakt kommunekassen for meir informasjon.

Prinsipp:
Stipulert/målt vatn inn=kloakk ut

Utgangspunkt reglar:

  1. Avg. betalast etter målt forbruk  .
  2. Avgift betalast etter stipulert forbruk dersom det ikkje er/vert montert vassmålar(bustadhus/fritidshus).
  3. Avgifta er samansett av fastledd og forbruksledd.
     
Bustad og fritidshus
Målt forbruk Avgift 2019 (kr) Avgift 2020 (kr)
Tilknytingsavgift 5 000,- 5 000,-
Fastleddsavgift 1 235,- 1 278,-
Forbruk pr. m3 14,39 17,20

 

Stipulert forbruk bustadhus og fritidshus
Stipulert forbruk Avgift 2019 (kr) Avgift 2020(kr)
Fastleddavgift 1 235,- 1 278,-
Forbruk < 80m2 vert sett til 100m3/år 1 439,- 1 720,-
Forbruk frå 81 m2 til 250m2 vert sett til 150m3/år 2 159,- 2 580,-
Forbruk > 250m2 vert sett til 225m3/år 3 238,- 3 870,-

Næringsverksemder

For næringsverksemder vert fasleddavgift fastsett etter dimensjon på inntaksleidning

Fastleddavgift for næringsverksemder
Dimensjon på inntaksleidning Avgift 2019 (kr)  Avgift 2020 (kr)
Fastleddavgift er fastsett til  1 235,- 1 278,-
Inntil 32mm 1 235,- 1 278,-
Inntil 40 mm 2 470,- 2 556,-
Inntil 63 mm 4 940,- 5 112,-
Inntil 75 mm 7 410,- 7 668,-
Leidning >75 mm

12 350,-

12 780,-
*Sjå stjernepunkt nedunder    

*I tillegg skal det betalast for kr 17,20 (inkl mva) pr.m3 i forbruk (dvs målt vassforbruk - "vatn inn=vatn ut".

Meirverdiavgift er inkludert i satsane ovanfor.

Lokal forskrift VA-gebyr vedteke i Vik kommunestyre 19.12.13

Sjølvbetening

Tenesteomtalar