Kloakkavgift

Bustad og fritidshus
Målt forbruk Avgift 2020 (kr) Avgift 2021 (kr)
Tilknytingsavgift 5 000,- 5 000,-
Fastleddsavgift 1 278,- 1 272,-
Forbruk pr. m3 17,20 18,66

 

Stipulert forbruk bustadhus og fritidshus
Stipulert forbruk Avgift 2020 (kr) Avgift 2021 (kr)
Fastleddavgift 1 278,- 1 272,-
Forbruk < 80m2 vert sett til 100m3/år 1 720,- 1 866,-
Forbruk frå 81 m2 til 250m2 vert sett til 150m3/år 2 580,- 2 799,-
Forbruk > 250m2 vert sett til 225m3/år 3 870,- 4 129,-

 

Næringsverksemder

For næringsverksemder vert fasleddavgift fastsett etter dimensjon på inntaksleidning

Fastleddavgift for næringsverksemder
Dimensjon på inntaksleidning Avgift 2020 (kr)  Avgift 2021 (kr)
Fastleddavgift er fastsett til  1 278,- 1 272,-
Inntil 32mm 1 278,- 1 272,-
Inntil 40 mm 2 556,- 2 544,-
Inntil 63 mm 5 112,- 5 088,-
Inntil 75 mm 7 668,- 7 632,-
Leidning >75 mm

12 780,-

12 720,-
*Sjå stjernepunkt under    

*I tillegg skal det betalast for kr 18,66 (inkl mva) pr.m3 i forbruk (dvs målt vassforbruk - "vatn inn=vatn ut").

Lokal forskrift VA-gebyr vedteke i Vik kommunestyre 19.12.13

Sjølvbetening

Tenesteomtalar