Kart med alternative samanslåingar

Rådmann Oddbjørn Ese tilrår samanslåing i kommunereform-saka

Rådmann Oddbjørn Ese har i dag kome med si tilråding i kommunereformsaka. Rådmannen tilrår at Vik kommune seier ja til å slå seg saman med Voss kommune og evt. Aurland og Granvin kommunar. Det er knytt klåre vilkår i høve til realisering av...
Resultat

Kommunereform - resultat frå folkerøystinga

Resultata viser 65,78% mot kommunesamanslåing, 31,57% for alternativet med Aurland og Voss , samt 2,65% for samanslåing med Balestrand, Leikanger og Sogndal.
Valurne

Kommunereforma – opningstider og røystelokale måndag 23. mai

Kommunestyret i Vik vedtok 10.3.16 folkerøysting for å høyra innbyggjarane si meining i spørsmålet om kommunesamanslåing. Datoen for folkerøystinga er sett til 23. mai 2016.
Aleinefaldar

Kommunereforma - halda fram som eigen kommune?

På grunnlag av administrativt arbeid og drøftingar som har vore i kommunestyret, har me no laga ein faldar som oppsumerer sterke og svake sider ved å halda fram som eigen kommune.
Vikøyri om kvelden

Kan kommunereformprosessen sjåast i samanheng med NTP-prosessen?

Mange lurer på, og stiller spørsmål ved om det er rett startegi å sjå kommunereform- og NTP-prosessane i samanheng. For å få ei mogeleg avklaring på dette har difor ordførar Roy Egil Stadheim snakka med statsråd Jan Tore Sanner i kommunal o...
Kart med alternative samanslåingar

Kommunereforma - resultat frå skulevalet

I samband med kommunereforma vart det halde skuleval torsdag 19. mai. Det samla elevtalet på ungdomsskulane i Feios og Flatbygdi er 99. På valdagen var 92% av elevane på skulen. Av desse røysta alle. Resultata er vist i diagramma nedanfor. ...