Kontaktar i kommunen

Kommunale avdelingar med oppgåver/tenester knytt til næringsverksemder i kommunen

 

Sentrale kontaktpersonar i Vik kommune
Tittel Funksjon Namn Telefon Mobilnummer
Ordførar Øvste politiske leiar Olav Turvoll   97 95 25 01
Rådmann Administrativ leiar for heile kommunen Øistein Søvik    
Leiar plan & forvaltning Faginstans reguleringsaker & byggjesaker
Overordna administrativt ansvar ved planavd
Espen Holen   90 65 86 00
Landbrukssjef Faginstans landbruk,skog og viltsaker Veronika
Seim Bech
  90 91 07 09
Kommunalsjef Ansvar for anlegg og drift av kommunen sitt vatn og avløpsnett og kommunale vegar Ole Petter Ramberg   99 31 23 72
Brannsjef Overordna ansvar for brannvern  Vidar Trettenes

48 29 69 29 - døgnbemanna vakttelefon
110 - Nødnummer ved brann

90 03 72 56
Skatteoppkrevjar Skatt og avgifter Lars Bogstad  57 64 12 00  
Tenestetorg Servicetilbod til næringsliv og innbyggjarar Geir Svendsen   91 84 97 73
Økonomisjef Rekneskap og innkjøp Birte T. Bø 936 45 138
Næringssjef Næringssjefen skal vere med å styrkje kommunen si rolle som tilretteleggjar for samfunnsutvikling i kommunen, inkludert å halde kontakt og dialog med det eksisterande næringslivet, lag og organisasjonar. Odd Rune Turvoll    99 23 13 13
Helse Kommunelege, leiar miljøretta helsevern Helge Johan Bjordal   57 69 87 00
Pleie og omsorg Øverste leiar institusjon, heimesjukepleie, heimehjelp Marit J Andersen   90 68 62 27

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut