kv

Koronaviruset - status i Vik kommune

Fleire vaksinedosar til første dose i veke 30. Ingen nye smittetilfelle sidan førre oppdatering.

Munnbind
Vask hender hold avstand test - Nynorsk[1]

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in English. Skip to information in English; click here. 

Latest information in English and several other languages:

 

Siste status om smitte og vaksinering

Det er no opna for at alle som er født mellom 1956 og 2003, og enno ikkje har fått første dose, kan tinga time til vaksinering. I veke 30 får kommunen ekstra mange dosar som skal gå til dose 1, og me har mange ledige timar 30. juli og 3. august. Me oppmodar innbyggjarar som har fått time 12. eller 17. august til å endra timen sin til ein tidlegare dato om mogeleg. Det er ikkje høve til å tinga 2. dose sjølv enno. Dersom det vert opna for dette seinare, vil det bli varsla om dette på heimesida til kommunen og på SMS.

Vik kommune har ikkje motteke melding om nye smittetilfelle sidan førre oppdatering.

Har du vore på fest? Ta ein test! 
(
Det vert utført koronatestar alle kvardagar kl 11.00 på Vik Legekontor. For å bestille test må du avtale på tlf 57 69 87 00. På kveld og helgedagar kan du avtale med legevakt på tlf 116117.)

Ikkje vent til du får symptom. Når smitten vert påvist raskt er det større sjanse for at du ikkje rekk å smitta familie og vener.

Me rår alle til å redusera talet på festar og talet på nærkontaktar dei næraste vekene. Det er eit ganske stort pågåande smitteutbrot i Sogndal kommune no, og situasjonen der er noko uoversiktleg. I Vik er det førebels avgrensa smitte og kommunen har grei oversikt over situasjonen.

Hugs smittevernreglane:
Hald avstand, vask hender og hald deg heime om du er sjuk.

Les statistikk om smitte i Vik kommune her.

 

Viktige snarvegar

Innhald

 

Smittestatus 

Vik kommune har ikkje motteke melding om nye smittetilfelle sidan førre oppdatering.

Tal stadfesta smitta av Covid- 19 i Vik kommune sidan mars 2020: 21

Vik kommune følgjer dei retningslinjer som til ei kvar tid er satt av FHI (folkehelseinstituttet) når det gjeld testing for mistanke om smitte og dei som er påvist sjuke. Likeeins følgjer me opp dei som vert omfatta av karantene og isolasjon.

Attende til innhald, klikk her. 

 

Nasjonale reglar og lokal oppfølging

Sjå regjeringa sine koronasider for oversyn over nasjonale tiltak (følg denne lenka).

Vik kommune har for tida ikkje lokale tiltak eller tilrådingar utover dei nasjonale reglane.

 

Koronatest i Vik kommune

Det vert utført koronatestar alle kvardagar kl 11.00 på Vik Legekontor. For å bestille test må du avtale på tlf 57 69 87 00. På kveld og helgedagar kan du avtale med legevakt på tlf 116117.

Råd om når du bør testa deg finn du på helsenorge.no ved å følgje denne lenka.

Attende til innhald, klikk her.

 

Vaksinering

Status per 22. juli 2021 (vaksinestatus vil bli oppdatert fredagar kvar veke)

Kven har fått vaksine så langt?

 • Alle innbyggjarar på Vik bygde- og sjukeheim er fullvaksinert.
 • Dei fleste innbyggjarar født i 1956 eller tidlegare er fullvaksinert.
 • Alle innbyggjarar med sjukdomar med høg risiko for alvorleg forløp er fullvaksinert.
 • Alle innbyggjarar med underliggjande sjukdomar.
 • Dei fleste født i 1974 eller tidlegare har fått tilbod om første dose.
 • Helsepersonell.

Kva skjer vidare?

 • Det er no opna for at alle som er født mellom 1956 og 2003, og enno ikkje har fått første dose, kan tinga time til vaksinering. I veke 30 får kommunen ekstra mange dosar som skal gå til dose 1, og me har mange ledige timar 30. juli og 3. august. Me oppmodar innbyggjarar som har fått time 12. eller 17. august til å endra timen sin til ein tidlegare dato om mogeleg. Det er ikkje høve til å tinga 2. dose sjølv enno. Dersom det vert opna for dette seinare, vil det bli varsla om dette på heimesida til kommunen og på SMS.
 • Tinging av timar skjer  på www.besoklegen.no (vel: bestill time – koronavaksine – vel frå kalender) eller på telefon 57 69 87 00
 • I vekene 29 - 33 vil kommunen motta vaksinedosar slik (prognose, kan bli endringar):
  • Veke 29: 114 dosar (36 til dose 2) 
  • Veke 30: 378 (alle til dose 1) 
  • Veke 31: 180 dosar (178 til dose 1)
  • Veke 32: 132 Dosar (alle til dose 1)
 • Me ber om at alle tenkjer gjennom om dei vil ha vaksine, slik at dei er førebudde når meldinga med tilbodet kjem.
 • Vaksineringa framover vil for det meste skje på helsetunet.
 • Kommunen følgjer nasjonale retningsliner for kva rekkjefølgje innbyggjarne får tilbod om vaksine. Du kan lesa om dette på Helsenorge.no ved å følgje denne lenka.

 

Generell informasjon om vaksine mot Covid 19

Vik kommune følgjer nasjonale prioriteringar når det gjeld rekkefølgje på kven som som får vaksine, og me vil informere når me er klar for vaksinering av nye grupper. Me ser fram til å kunne gi våre eldste og mest sårbare innbyggjarar tilbod om vaksine mot Covid-19 sjukdom.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kommunen eller fastlegen din kontaktar deg dersom du er prioritert for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakta kommunen eller fastlegen for å setja seg på venteliste, eller tinga tima. Etter kvart som andre grupper enn dei som fyrst er prioritert får tilbod om vaksine, vil det koma ut meir informasjon om korleis denne vaksinasjonen går føre seg.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre vert alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom. 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle som er tilrådd å ta koronavaksine. Kommunen følgjer nasjonale retningsliner for kva rekkjefølgje innbyggjarne får tilbod om vaksine. Du kan lesa om dette på Helsenorge.no ved å følgje denne lenka.

Meir informasjon om vaksinasjonsprogrammet hjå FHI:

Attende til innhald, klikk her.

 

Besøk ved Vik Bygde- og sjukeheim

(Gjeldande frå 29.6.2021)

Sjukeheimen er no open for besøkjande i besøkstidene 10.30 - 12.30 og 15.30 - 17.30. Me ber besøkjande om å halda seg til smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar:
 
Generelle reglar:

 • Besøkjande som er sannsyleg eller bekrefta med Covid-19, kan etter covid-19 forskrifta ikkje komma på besøk i institusjonen.
 • Besøkjande som har luftvegssymptom eller er i karantene skal som hovudregel ikkje komma på besøk. Her kan gjerast særskilte unntak, og ein må då kontakta avdelinga for å avklara dette på førehand.
 • Besøk til bebuarar som er mistenkt, sannsynleg eller bekrefta med Covid-19 bør som hovudregel ikkje gjennomførast. Her kan og gjerast individuelle vurderingar i samråd med pårørande, avdeling og lege.

Under besøket:

 • Utfør håndhygiene når du kjem, også ved utandørs besøk.
 • Du må skriva deg i besøksprotokollen når du kjem slik at me har oversikt over besøkande til ei kvar tid (protokollen vert makulert etter 14 dagar).
 • Besøkjande bør halde minst 1 meters avstand til tilsette og andre bebuarar enn den dei besøker. Hvis bebuaren er beskytta, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskytta og ubeskytta besøkande.
 • Hvis bebuaren ikkje er beskytta mot covid-19 kan vedkomande ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskytta og ubeskytta besøkjande. Men her må det gjerast ei vurdering, ev. i samråd med pårørande, basert på om beboeren er i risikogruppa og det lokale smitterisikonivået.
 • Tal besøkande bør ikkje vera fleire enn nasjonale, eventuelt lokale, tilrådingar.
 • Det må ikkje vera fleire besøkjande enn at dei som ikkje er beskytta mot covid-19 kan halde minst 1 meter avstand seg imellom.
 • Me kan dessverre ikkje ta i mot besøkjande i fellesareal, og besøka må gjennomførast på pasientrommet.

 

Ved besøk utanfor institusjon:

Dersom ein har med gåver, mat eller anna:

 • Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande. Det er ikkje behov for spesielle forholdsregler, men viktig å fylgja generelle råd for håndhygiene, då dette vil førebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkande skal ikkje nytta kjøkken i institusjonen.

Besøkstider alle dagar:

 • 10.30 - 12.30
 • 15.30 - 17.30

For spørsmål kan de ta kontakt med:

 • Avdeling 1: 915 62 368
 • Avdeling 2: 975 83 095

Attende til innhald, klikk her.

 

Kven svarar på spørsmål om Korona

Spørsmål frå arbeidstakarar

Koronarelaterte spørsmål, som f.eks. gjeld arbeidsforhold, innreisekarantene, fare for smitte på arbeidsplassen m.m. ta kontakt med din arbeidsgivar. Det er arbeidsgivar si plikt å rettleie sine arbeidstakarar. 

UDI (innreisereglar, opphaldsløyve, karantene og dokumentasjon)

Frå midnatt fredag 29. januar gjeld det strenge reglar for innreise til Norge for borgarar frå alle land. UDI oppdaterer nettsida si etterkvart som dei får meir informasjon som gjeld innreisereglar og opphaldsløyve, eller spørsmål om å få lov til å reise til Norge. Du finn også informasjon om karantene og dokumentasjon for unntaka som gjeld for reise inn i landet. Les om dette hjå UDI ved å følgje denne lenka.

Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje til UDI-Vest på tlf.nr.: 55 30 09 99

Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.

Nav svaar på spørsmål frå arbeidstakar som gjeld dagpengar, arbeidsavklaringspengar og permittering m.m. kontakt NAV på tlf.nr.: 55 55 33 33

 

Spørsmål frå arbeidsgivarar

Koronarelaterte spørsmål, som f.eks. gjeld innreisekarantene, risikovurdering/fare for  smitte på arbeidsplassen m.m. ta kontakt med arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet – 73 19 97 00
Opningstider sentralbord: 08.00–15.45
Opningstider svarteneste og Chat: 09.00–11.00 og 12.00–14.00

Søknadsportal for godkjenning av innkvartering for arbeidstakarar i innreisekarantene finn du ved å følgja denne lenka.

UDI (innreisereglar, opphaldsløyve, karantene og dokumentasjon)

Frå midnatt fredag 29. januar gjeld det strenge reglar for innreise til Norge for borgarar frå alle land. UDI oppdaterer nettsida si etterkvart som dei får meir informasjon, som gjeld innreisereglar og opphaldsløyve, eller spørsmål om å få lov til å reise til Norge. Du finn også informasjon om karantene og dokumentasjon for unntaka som gjeld for reise inn i landet. Les om dette hjå UDI ved å følgje denne lenka.

Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje til UDI-Vest på tlf.nr.: 55 30 09 99

Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.

Nav svarar på spørsmål frå arbeidsgivar som gjeld dagpengar, permittering, lønnskompensasjon, refusjonar m.m. kontakt NAV på tlf.nr.: 55 55 33 36

 

Spørsmål frå privatpersonar

Me oppmodar alle til å gå inn på Folkehelseinstitutet (FHI) si heimeside for å få informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje informasjonstelefonen:

815 55 015. Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.  

Unntak: Spørsmål om bestilling av test eller ved mistanke om smitte ring Vik legekontor på telefon 57 69 87 00 eller legevakt utanom kontortid på telefon 116117.

Attende til innhald, klikk her.

 

Informasjon frå NAV Vik

"NAV Vik"
Postadresse: Postboks 93, 6891 Vik i Sogn
Telefon 55 55 33 33
E-post: nav.vik@nav.no
 
Nav Vik er ope for publikum att frå og med måndag 18.1.21.

 

Alternative måtar å kome i kontakt NAV

Du finn alternative måtar du kan kontakte NAV på ved å følgje denne lenka.
 
Ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 mellom kl. 09.00-15.00. Her får du rettleiing.

www.nav.no er ope heile døgnet.
På «Min side» kan du; ta direkte kontakt med din rådgjevar via digital aktivitetsplan, nytte «Skriv til oss», sjekke utbetalingar, registrere deg som arbeidssøkjar, søke stønad m.m. Om noko hastar eller du ynskjer å setja opp avtale, kan NAV kontaktsenter vidareformidla melding, og det vert teke kontakt med deg.
 
Dersom du har spørsmål om pensjon kan du ringe 55 55 33 34 for rettleiing, er du arbeidsgjevar eller behandlar kan du ringe 55 55 33 36 for rettleiing.
 
Skal du levere noko til NAV kan du sende dette pr post eller legge det i konvolutt i postkassen utafor inngangsdøra til Kommunehuset.

Du finn elektronisk søknadsskjema på Vik kommune si heimeside under; Skjemaer bokstaven Ø, dersom du har behov for økonomisk sosialhjelp
 
Er du i akutt krise og må snakka med NAV Vik angåande sosiale tenester, ring tlf  907 01 724.»
 
Attende til innhald, klikk her.

 

Rettleiarar, vedtak og oppmodingar

Attende til innhald, klikk her.

 

Telefonnummer

 • Vik legekontor: 57 69 87 00
 • Legevakt: 116 117
 • Informasjonstelefon til Folkehelseinstituttet: 815 55 015

Attende til innhald, klikk her.

Tips ein ven  Skriv ut