kv

Koronaviruset - status i Vik kommune

Me har ikkje fått melding om nye smittetilfelle i kommunen sidan førre oppdatering.

Munnbind
Vask hender hold avstand test - Nynorsk[1]

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in English. Skip to information in English; click here. 

Latest information in English and several other languages:

 

Siste status om smitte 

Me har ikkje fått melding om nye smittetilfelle i kommunen sidan onsdag ettermiddag.

Er du sett i karantene eller isolasjon; les nyttig informasjon ved å følgje denne lenka.

 

Siste status om vaksinering

I veke 37 får kommunen vaksinedosar som er tenkt bruk på innbyggjarar mellom 12 og 15 år. Foreldra til dei aktuelle elevane vil få melding når det er opna for å tinge time til vaksinering på besoklegen.no. Vaksineringa vil føregå i veke 38 på helsestasjonen.

Elevar på vidaregåande skular og studentar vil få tilbod om vaksine på studiestaden.

Det er opna for at alle som er født i 2003 eller tidlegare, og som enno ikkje har fått første dose, kan tinga time til vaksinering. Me vil sterkt oppmoda alle som ynskjer koronavaksine, men enno ikkje har bestilt time til 1. dose, om å gjera dette snarast! Frå og med veke 36 må kommunen bestilla vaksinedosar til alle som melder seg for 1. dose. Leveringstida vil vera om lag 2 veker.

Regjeringa har følgjande oppmoding om vaksinering:

Det aller viktigaste kvar og ein av oss kan gjera er dette: Takka ja til vaksinen, både den første og den andre dosen. Det gjer ikkje noko om du har takka nei tidlegare, du kan takka ja no.

 

Har du vore på fest? Ta ein test! 

(Det vert utført koronatestar alle kvardagar kl 11.00 på Vik Legekontor. For å bestille test må du avtale på tlf 57 69 87 00.)

Ikkje vent til du får symptom. Når smitten vert påvist raskt er det større sjanse for at du ikkje rekk å smitta familie og vener.

Me rår alle til å redusera talet på festar og talet på nærkontaktar dei næraste vekene. Det er eit ganske stort pågåande smitteutbrot i Sogndal kommune no, og situasjonen der er noko uoversiktleg. I Vik er det førebels avgrensa smitte og kommunen har grei oversikt over situasjonen.

Hugs smittevernreglane:
Hald avstand, vask hender og hald deg heime om du er sjuk.

Les statistikk om smitte i Vik kommune her.
 

Innhald

 

Smittestatus 

Me har ikkje fått melding om nye smittetilfelle i kommunen sidan onsdag ettermiddag.

Tal stadfesta smitta av Covid- 19 i Vik kommune sidan mars 2020: 42

Du kan slå opp og laga dine eigne tabellar frå statistikkar over smittsomme sjukdomar i Noreg i FHI sin MSIS-database. Følg denne lenka.

Vik kommune følgjer dei retningslinjer som til ei kvar tid er satt av FHI (folkehelseinstituttet) når det gjeld testing for mistanke om smitte og dei som er påvist sjuke. Likeeins følgjer me opp dei som vert omfatta av karantene og isolasjon.

Attende til innhald, klikk her. 

 

Informasjon til smitta og nærkontaktar

Viktig informasjon som gjeld isolasjon, nærkontakt, karantene og unntak frå karantenereglar.

Isolasjon
Dersom du har fått påvist smitte skal du i isolasjon i 10 dagar anten frå første symtom eller frå første positive test. Når du er i isolasjon skal du halde deg heime, halde heilt avstand til andre du bur saman med, dersom mogleg bruke eige rom og bad, vaske overflater hyppig, få hjelp til å handle, ta kontakt med lege ved forverring av symptom.
 
Nærkontakt
Du blir definert som nærkontakt dersom du har hatt kontakt med ein person med påvist Covid-19 mindre enn 48 timar før den smitta fekk symptom (alternativt frå prøvetidspunktet dersom den smitta er symptomfri) og kontakten har vore under to meters avstand i meir enn 15 minutt eller direkte fysisk kontakt eller kontakt med sekret frå den smitta. Me tilrår nærkontaktar å teste seg så snart som mogleg.
 
Karantene
Du skal i hovudsak halde deg heime. Du kan gå tur men halde minst 2 meters avstand til andre. Dersom du ikkje får andre til å handle for deg kan du gjere heilt nødvendige ærend i matbutikk og på apotek med munnbind og avstand til andre. Karantenen varer i utgangspunktet i 10 døgn.
 
Unntak frå karantenereglar

 • Dersom du er fullvaksinert (minst ei veke sidan andre dose) eller har gjennomgått Covid-19 siste 6 månader blir du ikkje pålagt smittekarantene.
 • Dersom du har fått ein vaksinedose minst 3 veker før siste kontakt med smitta får du også unntak frå smittekarantene dersom du testar deg mellom døgn 3 og 7 etter siste kontakt.
 • Dersom du ikkje er vaksinert eller er vaksinert med ein dose mindre enn 3 veker før siste kontakt med smitta kan du ta PCR-test dag 7 etter siste kontakt og avslutte karantenen viss denne er negativ.

Attende til innhald, klikk her.

 

Nasjonale reglar og lokal oppfølging

Sjå regjeringa sine koronasider for oversyn over nasjonale tiltak (følg denne lenka).

Vik kommune har for tida ikkje lokale tiltak eller tilrådingar utover dei nasjonale reglane.

Attende til innhald, klikk her.

 

Koronatest i Vik kommune

Det vert utført koronatestar alle kvardagar kl 11.00 på Vik Legekontor. For å bestille test må du avtale på tlf 57 69 87 00. 

Tilbodet om hurtigtestar er redusert ved Vik legekontor. Legekontoret tilbyr hurtigtest i tillegg til PCR-test berre ved utbrot av Covid-19 sjukdom i kommunen. Ved testing elles, vert det kun teke PCR-test som vanlegvis gir svar neste dag.

Råd om når du bør testa deg finn du på helsenorge.no ved å følgje denne lenka.

Attende til innhald, klikk her.

 

Vaksinering

Status per 10. september 2021

 

Generell informasjon om vaksine mot Covid 19

Vik kommune følgjer nasjonale prioriteringar når det gjeld rekkefølgje på kven som som får vaksine, og me vil informere når me er klar for vaksinering av nye grupper. Me ser fram til å kunne gi våre eldste og mest sårbare innbyggjarar tilbod om vaksine mot Covid-19 sjukdom.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kommunen eller fastlegen din kontaktar deg dersom du er prioritert for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakta kommunen eller fastlegen for å setja seg på venteliste, eller tinga tima. Etter kvart som andre grupper enn dei som fyrst er prioritert får tilbod om vaksine, vil det koma ut meir informasjon om korleis denne vaksinasjonen går føre seg.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre vert alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom. 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle som er tilrådd å ta koronavaksine. Kommunen følgjer nasjonale retningsliner for kva rekkjefølgje innbyggjarne får tilbod om vaksine. Du kan lesa om dette på Helsenorge.no ved å følgje denne lenka.

Meir informasjon om vaksinasjonsprogrammet hjå FHI:

Attende til innhald, klikk her.

 

Besøk ved Vik Bygde- og sjukeheim

(Gjeldande frå 13.8.2021)

Besøksordninga ved Vik Bygde og Sjukeheim vert mellombels endra med strengare tiltak grunna smittesituasjonen i kommunen.

 • Ver venleg å avtal besøk på førehand. Ein må bruke ringeklokke ved hovudinngang eller ringe på telefon ( sjå under) for å kome inn på besøk.
 • Besøkande skal skriva seg inn i besøksprotokoll, for bruk til smittesporing.
 • Om du er sjuk med luftvegssymptom, feber, er sett i karantene eller ventar på svar på Covid-19 test skal du ikkje komma på besøk.
 • Det er eigne retningslinjer for besøkande til alvorleg sjuke og døyande pasientar. Ta kontakt med den aktuelle avdeling i slike situasjonar.

Under besøket må du:

 • Utføra handhygiene når du kjem og når du reiser.
 • På grunn av krav om avstand kan me ikkje ta i mot fleire enn to besøkande om gongen inn på pasientrom. Unntaket er born som er så små at dei sit på fanget under besøket (kan vera besøk nr. 3).
 • Besøkande bør halda to meter avstand til andre enn den dei besøker. 
 • Det er unntak frå avstandsregelen for vaksinerte bebuarar: Desse kan ha nær fysisk kontakt med eit avgrensa tal uvaksinerte besøkande, dette skal vere dei same over tid. 
 • Viss både pasienten og den besøkande er vaksinerte kan ein ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt.
 • Bebuarane er oppfordra til å ha få nære kontaktar, og tal besøkande skal ikkje overstiga dei nasjonale retningslinjene for besøkande i eigen heim.
 • Bebuarane skal sjølv bestemma kven som er deira næraste.

Ved besøk utanfor institusjon:

Dersom ein har med gåver, mat eller anna:

 • Bebuarar kan ta imot gåver, blomar og liknande. Det er ikkje behov for spesielle forholdsregler, men viktig å fylgja generelle råd for håndhygiene, då dette vil førebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkande skal ikkje nytta kjøkken i institusjonen.

Besøkstider alle dagar:

 • 10.30 - 12.30
 • 15.30 - 17.30

For å avtala besøk kan ein ringe vakttelefon på avdelingane.

 • Avdeling 1: 915 62 368
 • Avdeling 2: 975 83 095

Attende til innhald, klikk her.

 

Kven svarar på spørsmål om Korona

Spørsmål frå arbeidstakarar

Koronarelaterte spørsmål, som f.eks. gjeld arbeidsforhold, innreisekarantene, fare for smitte på arbeidsplassen m.m. ta kontakt med din arbeidsgivar. Det er arbeidsgivar si plikt å rettleie sine arbeidstakarar. 

UDI (innreisereglar, opphaldsløyve, karantene og dokumentasjon)

Frå midnatt fredag 29. januar gjeld det strenge reglar for innreise til Norge for borgarar frå alle land. UDI oppdaterer nettsida si etterkvart som dei får meir informasjon som gjeld innreisereglar og opphaldsløyve, eller spørsmål om å få lov til å reise til Norge. Du finn også informasjon om karantene og dokumentasjon for unntaka som gjeld for reise inn i landet. Les om dette hjå UDI ved å følgje denne lenka.

Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje til UDI-Vest på tlf.nr.: 55 30 09 99

Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.

Nav svaar på spørsmål frå arbeidstakar som gjeld dagpengar, arbeidsavklaringspengar og permittering m.m. kontakt NAV på tlf.nr.: 55 55 33 33

 

Spørsmål frå arbeidsgivarar

Koronarelaterte spørsmål, som f.eks. gjeld innreisekarantene, risikovurdering/fare for  smitte på arbeidsplassen m.m. ta kontakt med arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet – 73 19 97 00
Opningstider sentralbord: 08.00–15.45
Opningstider svarteneste og Chat: 09.00–11.00 og 12.00–14.00

Søknadsportal for godkjenning av innkvartering for arbeidstakarar i innreisekarantene finn du ved å følgja denne lenka.

UDI (innreisereglar, opphaldsløyve, karantene og dokumentasjon)

Frå midnatt fredag 29. januar gjeld det strenge reglar for innreise til Norge for borgarar frå alle land. UDI oppdaterer nettsida si etterkvart som dei får meir informasjon, som gjeld innreisereglar og opphaldsløyve, eller spørsmål om å få lov til å reise til Norge. Du finn også informasjon om karantene og dokumentasjon for unntaka som gjeld for reise inn i landet. Les om dette hjå UDI ved å følgje denne lenka.

Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje til UDI-Vest på tlf.nr.: 55 30 09 99

Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.

Nav svarar på spørsmål frå arbeidsgivar som gjeld dagpengar, permittering, lønnskompensasjon, refusjonar m.m. kontakt NAV på tlf.nr.: 55 55 33 36

 

Spørsmål frå privatpersonar

Me oppmodar alle til å gå inn på Folkehelseinstitutet (FHI) si heimeside for å få informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje informasjonstelefonen:

815 55 015. Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.  

Unntak: Spørsmål om bestilling av test eller ved mistanke om smitte ring Vik legekontor på telefon 57 69 87 00.

Attende til innhald, klikk her.

 

Informasjon frå NAV Vik

"NAV Vik"
Postadresse: Postboks 93, 6891 Vik i Sogn
Telefon 55 55 33 33
E-post: nav.vik@nav.no
 
Nav Vik er ope for publikum att frå og med måndag 18.1.21.

 

Alternative måtar å kome i kontakt NAV

Du finn alternative måtar du kan kontakte NAV på ved å følgje denne lenka.
 
Ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 mellom kl. 09.00-15.00. Her får du rettleiing.

www.nav.no er ope heile døgnet.
På «Min side» kan du; ta direkte kontakt med din rådgjevar via digital aktivitetsplan, nytte «Skriv til oss», sjekke utbetalingar, registrere deg som arbeidssøkjar, søke stønad m.m. Om noko hastar eller du ynskjer å setja opp avtale, kan NAV kontaktsenter vidareformidla melding, og det vert teke kontakt med deg.
 
Dersom du har spørsmål om pensjon kan du ringe 55 55 33 34 for rettleiing, er du arbeidsgjevar eller behandlar kan du ringe 55 55 33 36 for rettleiing.
 
Skal du levere noko til NAV kan du sende dette pr post eller legge det i konvolutt i postkassen utafor inngangsdøra til Kommunehuset.

Du finn elektronisk søknadsskjema på Vik kommune si heimeside under; Skjemaer bokstaven Ø, dersom du har behov for økonomisk sosialhjelp
 
Er du i akutt krise og må snakka med NAV Vik angåande sosiale tenester, ring tlf  907 01 724.»
 
Attende til innhald, klikk her.

 

Rettleiarar, vedtak og oppmodingar

Attende til innhald, klikk her.

 

Telefonnummer

 • Vik legekontor: 57 69 87 00
 • Legevakt: 116 117
 • Informasjonstelefon til Folkehelseinstituttet: 815 55 015

Attende til innhald, klikk her.

Tips ein ven  Skriv ut