kv

Koronaviruset - status i Vik kommune

Vaksinering med ein tredje dose til alle over 65 år har no starta opp.

Vask hender hold avstand test - Nynorsk[1]

Vik kommune vil framover ikkje leggja ut faste oppdateringar om smittesituasjonen i kommunen. Skulle det bli eit utbrot av koronasmitte i kommunen, vil me informera om det. ​

Innhald

 

Nasjonale reglar og lokal oppfølging

Sjå regjeringa sine koronasider for oversyn over nasjonale tiltak (følg denne lenka).

Vik kommune har for tida ikkje lokale tiltak eller tilrådingar utover dei nasjonale reglane.

Attende til innhald, klikk her.

 

Koronatest i Vik kommune

Det vert utført koronatestar alle kvardagar kl 11.00 på Vik Legekontor. For å bestille test må du avtale på tlf 57 69 87 00. 

Tilbodet om hurtigtestar er redusert ved Vik legekontor. Legekontoret tilbyr hurtigtest i tillegg til PCR-test berre ved utbrot av Covid-19 sjukdom i kommunen. Ved testing elles, vert det kun teke PCR-test som vanlegvis gir svar neste dag.

Råd om når du bør testa deg finn du på helsenorge.no ved å følgje denne lenka.

Attende til innhald, klikk her.

 

Vaksinering

Status per 16. november 2021

Siste status om vaksinering

Koronavaksine

Vik kommune tilbyr alle over 65 år ein tredje vaksinedose mot korona, og denne vaksineringa har no starta opp.

Ein tredje dose blir gitt til personar som har hatt god effekt av dei to første vaksinedosane, men som over tid får dårligare beskyttelse mot å bli alvorleg sjuk eller dø dersom dei vert smitta med koronaviruset. Målet med ein slik tredje dose er å auka beskyttelsen mot å bli alvorleg sjuk ved smitte. Den tredje dosen vil truleg også betre beskyttelsen mot nye virusvariantar, og den vil forlengja beskyttelsen.

Det er tilrådd at alle over 65 år tek denne tredje vaksinedosen.

Du skal ikkje møta opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har symptom på forkjøling, feber over 38 °C, eller andre teikn på infeksjonssjukdom.

Koronavaksinen er gratis. For å tinga time til kan du gå inn på besoklegen.no, eller du kan ringja legekontoret på telefon 57 69 87 00. Viss du går inn på besoeklegen.no; vel «konsultasjon» og «koronavaksinering». Deretter kan du velja dagen som passar best for deg (dagar som er merka med grønt har ledige timar).

 

Generell informasjon om vaksine mot Covid 19

Vik kommune følgjer nasjonale prioriteringar når det gjeld rekkefølgje på kven som som får vaksine, og me vil informere når me er klar for vaksinering av nye grupper. Me ser fram til å kunne gi våre eldste og mest sårbare innbyggjarar tilbod om vaksine mot Covid-19 sjukdom.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kommunen eller fastlegen din kontaktar deg dersom du er prioritert for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakta kommunen eller fastlegen for å setja seg på venteliste, eller tinga tima. Etter kvart som andre grupper enn dei som fyrst er prioritert får tilbod om vaksine, vil det koma ut meir informasjon om korleis denne vaksinasjonen går føre seg.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre vert alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom. 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle som er tilrådd å ta koronavaksine. Kommunen følgjer nasjonale retningsliner for kva rekkjefølgje innbyggjarne får tilbod om vaksine. Du kan lesa om dette på Helsenorge.no ved å følgje denne lenka.

Meir informasjon om vaksinasjonsprogrammet hjå FHI:

Attende til innhald, klikk her.

 

Besøk ved Vik Bygde- og sjukeheim

Sjukeheimen har no normal drift, utan særskilde retningslinjer for besøk, arrangement og så vidare.

Det er likevel viktig å vera årvaken i forhold til symptom på smittsame sjukdomar, som kan medføra alvorleg sjukdom for sjuke og eldre.

Råd til besøkende og ledsagarar:

  • Besøkande/ledsagarar til pasientar/bebuarar i helse- og omsorgstenesta forheld seg til råd som til befolkningen elles, men bør ikkje komma på besøk dersom dei har infeksjonssymptom eller er definert som nærkontaktar.
  • Infeksjonssymptom gjeld ikkje berre symptom foreineleg med Covid-19, men også influensasjukdom, norovirus og andre smittsome tilstandar som kan medføra alvorleg sjukdom hjå kronisk sjuke og eldre.
  • For å kunna tilrettelegga for at ubeskytta bebuarar skal kunna leva som normalt kan me dessverre ikkje ta i mot besøkande i stovene på sjukeheimen, men ber om at ein hentar med seg den ein besøker til eigna fellesareal eller pasientrommet.
  • Ved besøk under måltid må pasienten innta måltidet på rommet.

Me har ikkje lenger fastsett besøkstid, men det er framleis ynskjeleg at ein legg besøk til tida mellom 10:30 og 18:00, då det i liten grad påverkar dagsrytmen til pasienten. Det er ikkje lenger naudsynt med føring av besøksprotokoll.

For spørsmål kan de ta kontakt med: 

  • Avdeling 1: 915 62 368
  • Avdeling 2: 975 83 095

Attende til innhald, klikk her.

 

Kven svarar på spørsmål om Korona

Spørsmål frå arbeidstakarar

Koronarelaterte spørsmål, som f.eks. gjeld arbeidsforhold, innreisekarantene, fare for smitte på arbeidsplassen m.m. ta kontakt med din arbeidsgivar. Det er arbeidsgivar si plikt å rettleie sine arbeidstakarar. 

UDI (innreisereglar, opphaldsløyve, karantene og dokumentasjon)

Frå midnatt fredag 29. januar gjeld det strenge reglar for innreise til Norge for borgarar frå alle land. UDI oppdaterer nettsida si etterkvart som dei får meir informasjon som gjeld innreisereglar og opphaldsløyve, eller spørsmål om å få lov til å reise til Norge. Du finn også informasjon om karantene og dokumentasjon for unntaka som gjeld for reise inn i landet. Les om dette hjå UDI ved å følgje denne lenka.

Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje til UDI-Vest på tlf.nr.: 55 30 09 99

Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.

Nav svaar på spørsmål frå arbeidstakar som gjeld dagpengar, arbeidsavklaringspengar og permittering m.m. kontakt NAV på tlf.nr.: 55 55 33 33

 

Spørsmål frå arbeidsgivarar

Koronarelaterte spørsmål, som f.eks. gjeld innreisekarantene, risikovurdering/fare for  smitte på arbeidsplassen m.m. ta kontakt med arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet – 73 19 97 00
Opningstider sentralbord: 08.00–15.45
Opningstider svarteneste og Chat: 09.00–11.00 og 12.00–14.00

Søknadsportal for godkjenning av innkvartering for arbeidstakarar i innreisekarantene finn du ved å følgja denne lenka.

UDI (innreisereglar, opphaldsløyve, karantene og dokumentasjon)

Frå midnatt fredag 29. januar gjeld det strenge reglar for innreise til Norge for borgarar frå alle land. UDI oppdaterer nettsida si etterkvart som dei får meir informasjon, som gjeld innreisereglar og opphaldsløyve, eller spørsmål om å få lov til å reise til Norge. Du finn også informasjon om karantene og dokumentasjon for unntaka som gjeld for reise inn i landet. Les om dette hjå UDI ved å følgje denne lenka.

Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje til UDI-Vest på tlf.nr.: 55 30 09 99

Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.

Nav svarar på spørsmål frå arbeidsgivar som gjeld dagpengar, permittering, lønnskompensasjon, refusjonar m.m. kontakt NAV på tlf.nr.: 55 55 33 36

 

Spørsmål frå privatpersonar

Me oppmodar alle til å gå inn på Folkehelseinstitutet (FHI) si heimeside for å få informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikkje får svar på kan du ringje informasjonstelefonen:

815 55 015. Ved stor pågang må du pårekna kø på telefonen.  

Unntak: Spørsmål om bestilling av test eller ved mistanke om smitte ring Vik legekontor på telefon 57 69 87 00.

Attende til innhald, klikk her.

 

Informasjon frå NAV Vik

"NAV Vik"
Postadresse: Postboks 93, 6891 Vik i Sogn
Telefon 55 55 33 33
E-post: nav.vik@nav.no
 
Nav Vik er ope for publikum att frå og med måndag 18.1.21.

 

Alternative måtar å kome i kontakt NAV

Du finn alternative måtar du kan kontakte NAV på ved å følgje denne lenka.
 
Ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 mellom kl. 09.00-15.00. Her får du rettleiing.

www.nav.no er ope heile døgnet.
På «Min side» kan du; ta direkte kontakt med din rådgjevar via digital aktivitetsplan, nytte «Skriv til oss», sjekke utbetalingar, registrere deg som arbeidssøkjar, søke stønad m.m. Om noko hastar eller du ynskjer å setja opp avtale, kan NAV kontaktsenter vidareformidla melding, og det vert teke kontakt med deg.
 
Dersom du har spørsmål om pensjon kan du ringe 55 55 33 34 for rettleiing, er du arbeidsgjevar eller behandlar kan du ringe 55 55 33 36 for rettleiing.
 
Skal du levere noko til NAV kan du sende dette pr post eller legge det i konvolutt i postkassen utafor inngangsdøra til Kommunehuset.

Du finn elektronisk søknadsskjema på Vik kommune si heimeside under; Skjemaer bokstaven Ø, dersom du har behov for økonomisk sosialhjelp
 
Er du i akutt krise og må snakka med NAV Vik angåande sosiale tenester, ring tlf  907 01 724.»
 
Attende til innhald, klikk her.

 

 

Telefonnummer

  • Vik legekontor: 57 69 87 00
  • Legevakt: 116 117
  • Informasjonstelefon til Folkehelseinstituttet: 815 55 015

Attende til innhald, klikk her.

Tips ein ven  Skriv ut