kv

Koronaviruset - status i Vik kommune

Me har ikkje motteke melding om nye smitta i kommunen, og vaksineringa held fram som planlagt. Du kan og lesa oppdatert vaksinestatus for kommunen.

Vask hender hold avstand test - Nynorsk[1]

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in English. Skip to information in English; click here. 

Denne sida vert oppdatert kvardagar om lag kl 09.00. I helgane og på raude dagar vert sida oppdatert ved nye koronarelaterte hendingar i kommunen.

 

Dei nasjonale smitteverntiltak som vart innført etter nyttår er i hovudsak vidareført

Pressemeldinga frå regjeringa 18. januar 2021 kan du lesa her.

Avgjerda til Regjeringa, gjer at Vik kommune framleis har følgjande lokal oppfølging for eiga drift i Vik kommune (tenester som ikkje er nemnt her, blir drivne som normalt):

 

Viktige snarvegar

Innhald

 

Smittestatus 

25. januar -21, kl 09.00 hadde Vik kommune ikkje motteke melding om nye smittetilfelle i kommunen. 

Tal stadfesta smitta av Covid- 19 i Vik kommune sidan mars 2020: 14

Vik kommune følgjer dei retningslinjer som til ei kvar tid er satt av FHI (folkehelseinstituttet) når det gjeld testing for mistanke om smitte og dei som er påvist sjuke. Likeeins følgjer me opp dei som vert omfatta av karantene og isolasjon.

Attende til innhald, klikk her.

 

Koronatest i Vik kommune

Det vert utført koronatestar alle kvardagar kl 11.00 på Vik Legekontor. For å bestille test må du avtale på tlf 57 69 87 00. På kveld og helgedagar kan du avtale med legevakt på tlf 116117.

Råd om når du bør testa deg finn du på helsenorge.no ved å følgje denne lenka.

Attende til innhald, klikk her.

 

Vaksinering

Status per 25. januar 2021

Kommunen har no fullført tre veker med vaksinering mot Covid 19. Alle pasientar på sjukeheimen, som skal ha vaksine, har no fått sin fyrste dose. I tillegg har me også vaksinert noko nøkkelpersonell innan helse-avdelinga. Hittil har 42 personar i kommunen fått vaksine-dosar frå BioNTech/Pfizer. I løpet av dei neste tre vekene vil desse personane få sin andre dose. 
 
I neste veke (veke 4) vil me tilby vaksine til 36 nye innbyggjarar. Vidare framover  har me ikkje oversikt over kor mykje me får av denne  vaksine-typen. Opptil 20% av desse vaksinane kan  øyremerkast helsepersonell.

Frå neste veke vil me starte med tilbod om vaksine til eldre over 85 år som bur heime. Nokre får tilbodet av heimesjukepleia, og andre vil verta ringt opp av legekontoret, og få tilbod om time til vaksinasjon. Ingen treng å ringje inn for å bestille vaksine. Det vert prioritering etter alder.
 
Me ber om at alle tenkjer gjennom om dei vil ha vaksine, slik at dei er førebudde når telefonen med tilbodet kjem.

Vaksineringa framover vil for det meste skje på helsetunet. Når alle over 75 år er ferdig vaksinert, vil dei yngre som har visse risikofaktorar få tilbod om vaksine.

Me har fått melding om at Astra-Zeneca/Oxford vaksinen truleg vert godkjent i slutten av januar, og at dei kan levera vaksinen alt i starten av februar. Astra-Zeneca har no meldt at dei ikkje kan levera meir enn om lag 1/5 av talet vaksine-dosar dei først meldte, og kommunane får tilsvarande færre vaksine-dosar frå dennen produsenten i februar.

 

Generell informasjon om vaksine mot Covid 19

Vik kommune følgjer nasjonale prioriteringar når det gjeld rekkefølgje på kven som som får vaksine, og me vil informere når me er klar for vaksinering av nye grupper. Me ser fram til å kunne gi våre eldste og mest sårbare innbyggjarar tilbod om vaksine mot Covid-19 sjukdom.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Kommunen eller fastlegen din kontaktar deg dersom du er prioritert for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje nødvendig å kontakta kommunen eller fastlegen for å setja seg på venteliste, eller tinga tima. Etter kvart som andre grupper enn dei som fyrst er prioritert får tilbod om vaksine, vil det koma ut meir informasjon om korleis denne vaksinasjonen går føre seg.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre vert alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom. 

I starten vil det ikkje vera nok vaksine til alle som er tilrådd å ta koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet, har Regjeringa gitt følgjande prioritering: 

 1. Bebuarar på Vik Bygde og sjukeheim og omsorgsbustadar. 
 2. Eldre over 85 år.
 3. Eldre over 75 år og deretter personar over 65 år. 
 4. Personar 18–64 år med ein eller fleire nærare spesifiserte sjukdomar. 

Meir informasjon om vaksinasjonsprogrammet hjå FHI:

Attende til innhald, klikk her.

 

Besøk ved Vik Bygde- og sjukeheim

Me ynskjer svært gjerne at bebuarane våre skal få besøk, og ynskjer derfor å samstundes informera om besøksordningane på sjukeheimen.

 • Besøkstid frå 10.30 til 13.00, og frå 15.00 til 18.00.
 • Pårørande får ikkje vera på besøk under måltid.
 • På grunn av ein-metersregelen kan me kun ta i mot to besøkjande om gongen.
 • Me ber om at familiane avtalar litt seg i mellom slik at ein er med å passar på at pasientane ikkje har kontakt med svært mange på kort tid, dette er vanskeleg for oss å fylgje med på.
 • Besøkjande som kjem frå, eller har vore på reise i, område med mykje smitte skal ikkje komma på besøk på sjukeheimen før dei har vore i ti dagar i område med lite smitte.
 • Ein skal ikkje komma på besøk om ein er sjuk, eller har vore i kontakt med nokon som er smitta med Covid-19.
 • Pasientane kan vera med pårørande heim, med same smittevernreglar som inne på sjukeheimen. Alle som er tilstades i heimen under besøk skal førast på eigenerklæring for besøk-skjema når ein hentar eller kjem tilbake med pasienten.
 • Dersom ein planlegg å ha selskap med fleire enn 5 besøkjande anbefaler me ikkje at sjukeheimsbebuarar er tilstades.

Ein treng ikkje avtala besøk på førehand, men det er fint om ein gjer det likevel. Då kan me gjera klar pasienten til de kjem, og det går raskare å komme inn.

For å avtala besøk kan ein ringe vakttelefon på avdelingane.

 • Avdeling 1: 915 62 368
 • Avdeling 2: 975 83 095

Attende til innhald, klikk her.

 

Informasjon frå NAV Vik

"NAV Vik"
Postadresse: Postboks 93, 6891 Vik i Sogn
Telefon 55 55 33 33
E-post: nav.vik@nav.no
 
Nav Vik er ope for publikum att frå og med måndag 18.1.21.

 

Alternative måtar å kome i kontakt NAV

Du finn alternative måtar du kan kontakte NAV på ved å følgje denne lenka.
 
Ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 mellom kl. 09.00-15.00. Her får du rettleiing.

www.nav.no er ope heile døgnet.
På «Min side» kan du; ta direkte kontakt med din rådgjevar via digital aktivitetsplan, nytte «Skriv til oss», sjekke utbetalingar, registrere deg som arbeidssøkjar, søke stønad m.m. Om noko hastar eller du ynskjer å setja opp avtale, kan NAV kontaktsenter vidareformidla melding, og det vert teke kontakt med deg.
 
Dersom du har spørsmål om pensjon kan du ringe 55 55 33 34 for rettleiing, er du arbeidsgjevar eller behandlar kan du ringe 55 55 33 36 for rettleiing.
 
Skal du levere noko til NAV kan du sende dette pr post eller legge det i konvolutt i postkassen utafor inngangsdøra til Kommunehuset.

Du finn elektronisk søknadsskjema på Vik kommune si heimeside under; Skjemaer bokstaven Ø, dersom du har behov for økonomisk sosialhjelp
 
Er du i akutt krise og må snakka med NAV Vik angåande sosiale tenester, ring tlf  907 01 724.»
 
Attende til innhald, klikk her.

 

Rettleiarar, vedtak og oppmodingar

Attende til innhald, klikk her.


        

Lenker:

Attende til innhald, klikk her.

 

Telefonnummer

 • Vik legekontor: 57 69 87 00
 • Legevakt: 116 117
 • Informasjonstelefon til Folkehelseinstituttet: 815 55 015

Attende til innhald, klikk her.
 

 

Tips ein ven  Skriv ut