Kulturskulen - gebyr og betalingssats

Betalingssatsar Vik kulturskule

Dersom ein har fleire born som deltek på individuell opplæring, vert det gitt 50% syskenrabatt på søsken nr 2. Det eldste barnet vert rekna som barn nr 1.
Ein får ikkje søskenrabatt ved opplæring i grupper. NB! Pris er pr halvår.

Det vert trekt frå 50% på ordinær elevavgifts-sats på tilbod 2 som eleven er med på. Ein betalar full pris for tilbod 1. Individuell instrument /vokal opplæring vert alltid rekna som tilbod 1.

Gebyr og betalingssatsar kulturskulen
Elevkontigent - gjeldande satsar pr. halvår Avgift 2018 Avgift 2019 

Pris individuell instrumentopplæring/vokal 20 min pr veke

2 050,- 2 050,-
Pris individuell instrumentopplæring/vokal 30 min pr veke 2 280,- 2 280,-
Pris individuell instrumentopplæring/vokal 40 min pr veke 2 460,- 2 460,-
Pris grupper (inkl band/idrettskule/drama/dans) 1 090,- 1 090,-
Pris instrumentopplæring/vokal der det føregår i samspelgrupper 1 090,- 1 090,-
Forbruksmateriell for drama og teater 200,- 200,-
Instrumentleige 500,- 500,-
Sal av dirigent timar kor/korps born 850,- 850,-
Sal av dirigent timar kor/korps vaksne 850,- 850,-

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift.

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon