Kulturskulen - gebyr og betalingssats

Betalingssatsar Vik kulturskule

Dersom ein har fleire born som deltek på individuell opplæring, vert det gitt 50 % syskenrabatt på sysken nr. 2. Eldste barn vert rekna som barn nr. 1.

Ein får ikkje søskenrabatt ved opplæring i grupper.

Det vert gjeve 50 % rabatt i elevavgifts-sats på tilbod 2 som eleven er med på. Ein betalar full pris for tilbod 1. Individuell instrument / vokal opplæring vert alltid rekna som tilbod 1.

NB! Pris er pr. halvår og satsane er fritekne for meirverdiavgift.

.

Gebyr og betalingssatsar kulturskulen
Elevkontigent - gjeldande satsar pr. halvår Avgift 2020 Avgift 2021 
Instrument/song 20 min/veke 2 050,- 2 050,-
Instrument/song 30 min/veke 2 280,- 2 500,-
Instrument/song 40 min/veke 2 460,- 3 000,-
Pris grupper (inkl band/idrettskule/drama/dans) 1 120,- 1 300,-
Pris instrumentopplæring der det føregår i samspelgrupper med tre eller fleire 1 120,- 1 300,-
Instrumentleige 500,- 500,-
Forbruksmateriell for drama og teater 200,- 500,-
Sal av dirigent-timar til kor og korps - vaksne 850,- 900,-
Sal av dirigent-timar til kor og korps - born 470,- 500,-

 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon