Detaljregulering Blix hotell m.m

Kunngjering av planvedtak for detaljregulering Blix hotell m.m

Detaljregulering Blix hotell m.m. vart samsrøystes vedteken av Vik kommunestyre i møte 24.09.2019, sak 062/19. Vedtaket vart gjort i medhald av §12-12 i Plan- og bygningslova, og er bindande for alle arbeid og tiltak i planområdet frå dato for vedtak. 

Vedtaket kan klagast inn for Fylkesmannen av partar og andre med rettsleg klageinteresse. 

Evt. klage må vera innkomen til: 
Vik Kommune, postboks 134, 6891 Vik i Sogn, innan 28.10.19

Klage kan også sendast på e-post: postmottak@vik.kommune.no 

Plandokumenta finn du her: 
Vedtaksdokument
Plankart
Føresegner
Planomtale
Illustrasjonsplan
• ROS-analyse
Oppsummering og vurdering av merknader
Flaumsonekartlegging Vikøyri 2019

Klage kan som eit alternativ sendast inn i formularet nedanfor. Innspelet går då til Vik kommune sitt postmottak som registrerer dette på arkivsaka fortløpande.

Tips ein ven  Skriv ut