Øen bustader

Kunngjering av planvedtak for Øenmarki bustader

Reguleringsplan for Øenmarki bustader  vart godkjend av Vik kommunestyre i

møte 14.09.2017, sak 50/17.
Planområdet ligg sentralt i Vik sentrum, sør for Vikjahalli. Planområdet utgjer ca. 5 daa.

Vedteken plan legg til rette for ei utbygging med omlag 20  leilegheiter av varierande storleik. Bygningane kan førast opp i 2 etasjar med saltak/pulttak.

Vedtaket vart gjort i medhald av §12-12 i Plan- og bygningslova, og er bindande for alle arbeid og tiltak i planområdet frå dato for vedtak.

Partar i planområdet vert informerte med brev.

Reguleringsplan Øenmarki bustader - møtebok (pdf)

Innkomne merknader etter høyring (pdf)

Planforslag som har vore lagt ut til høyring tidlegare i år
 

Vedtaket kan klagast inn for Fylkesmannen av partar og andre med rettsleg klageinteresse. 

Ev. klage må vera innkomen  til: 

Vik Kommune postboks 134, 6891 Vik i Sogn,  innan 16.10.2017

Klage kan sendast på E-post:   postmottak@vik.kommune.no

Innspel/merknad kan òg sendast på formularet nedanfor. Merknaden/innspelet går då rett til kommunen sitt postmottak

 

Tips ein ven  Skriv ut