Statens kartverk

Kunngjering av vedtak i namnesak 2015/4

Med heimel i lov om stadnamn § 5 tredje ledd har Kartverket Bergen gjort vedtak i saka.

Med heimel i lov om stadnamn § 5 tredje ledd har Kartverket Bergen vedteke at namna skal skrivast slik:

 • Ålrek (gard 75)
 • Ålrek (bruk 75/1, 2 og 3)
 • Ålrekneset (nes)
 • Ålrekstølen (støl, undernamn til Vøvringen)
 • Ålrekelvi (elv)
 • Bårlog (namnegard, gard 157 og 158)
 • Indre Bårlog (gard 157)
 • Indre Bårlog (bruk 157/1 og 2)
 • Ytre Bårlog (gard 158)
 • Ytre Bårlog (bruk 158/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10)
 • Bårlogneset (nes)
 • Breili (namnegard, gard 144 og 145)
 • Nedre Breili (gard 144)
 • Nedre Breili (bruk 144/1, 2, 3, 4 og 5)
 • Øvre Breili (gard 145)
 • Øvre Breili (bruk 145/1, undernamn til Ivarli)
 • Breilibakken (bakke)
 • Grundeland (gard 137)
 • Grundeland (bruk 137/2, 3, 6, 8, 10)
 • Grundeland (bruk 139/4)
 • Grundeland (bruk 135/18)

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklagast av offentlege organ, grunneigarar og festarar når det gjeld gardsnamn/bruksnamn, og lokal organisasjon med særleg tilknyting til stadnamnet.

Klagefristen er tre veker rekna frå onsdag 15. mars.

Eventuell klage skal sendast til Kartverket Bergen, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
(post@kartverket.no), med kopi til Vik kommune, Postboks 134, 6891 Vik i Sogn (post@vik.kommune.no)

Klaga skal grunngjevast. Dei som har klagerett, har rett til å sjå saksdokumenta, som er arkiverte hjå vedtaksorganet. Det er høve til å søkja om utsett iverksetjing av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjord.

Vedtaksbrevet frå Kartverket Bergen finn du her.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut