Sæbø 2

Kunngjering om vedtak av reguleringsplan for Sæbø 2, Vik

Kommunestyreret sitt vedtak  15.9.2016 om godkjenning av planframlegg  er kunngjort i Sogn avis  med fylgjande annonsetekst (redigert):

Sæbø 2

Privat reguleringsplan for Sæbø 2 vart godkjend i sak 073/16.

Planområdet omfattar ca. 20 daa  av sentrumsområdet, medrekna «Sæbøjordet».

Planen  legg til rette for  konsentrert bygging av bustader og og næringsbygg, utvidingsareal og ny tilkomstveg til Vik Barnehage, samt  friområde/parkareal for leik og allmen bruk.

 

Vedtaket vart gjort i medhald av §12-12 i Plan- og bygningslova, og er bindande for alle arbeid og tiltak i planområdet frå dato for vedtak.

Vedtaket kan klagast inn for Fylkesmannen av partar og andre med rettsleg klageinteresse. 

Evt. klage på planvedtaket  må vera innkomen  til 

Vik Kommune postboks 134, 6891 Vik i Sogn,  innan  24.10.2016

Klage kan sendast på E-post:   postmottak@vik.kommune.no

Partar i planområdet vert informerte med brev.

Viser til plandokument:

- Møtebok  Vik kommunestyre sak 73/16

- Planomtale Sæbø 2

- Føresegner Sæbø 2

- Plankart 15.9.16

- 9 Høyringsmerknader .

- Merknad  B.M og C. Røyrvik

Tips ein ven  Skriv ut