Vik bygde og sjukeheim

Lokal forskrift om rett til langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad m.m.

Ny lokal forskrift om rett til langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad m.m. for Vik kommune er utarbeidd i samsvar med  lov 2. juli 1999  om pasient- og brukarrettigheitar § 2  og lov 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstenester § 3.

Forskrifta er handsama i Helse og Velferdsutvalet. Denne vert no sendt ut på høyring og vert lagt til offentleg ettersyn. Høyringsinstansar vert informert med brev.

Høyringsdokument:
Lokal forskrift om rett til langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad mm
Møtebok sak 005/17 i helse og velferdsutvalet 30.03.17 

Merknader til høyringsutkastet må vera innkomne til:
Vik kommune
p.b. 134
6891 Vik i Sogn

Merknader kan og sendast til kommunen si e-post adresse: postmottak@vik.kommune.no

Alternativt kan du registrere merknad/innspel på formularet nedanfor. Innspelet/merknaden din går då til Vik kommune sitt postmottak. Svarfrist 18.05.17.

Tips ein ven  Skriv ut