Søknadsmråde

Meld di interesse for høgkapasitet breiband

Vik kommune skal søkja statlege midlar til prosjektet for høgkapasitet breiband i to nye område, og treng i samband med dette oversyn over tal interessentar i søknadsområda.

Me har fått opplyst at dekninga for VDSL (30 Mbit/s) ikkje er så omfattande som tilsendte dekningskart frå NKOM viser. Me har difor valt å utvida søknadsområda i høve det som først vart kunngjort. Søknadsområda er vist skravert i kartutsnittet:

  1. Tenål/Stadheim/Seljadalen/Ovrisdalen (lilla felt på kartet)
  2. Hopperstad/Hove/Bødalen (blått felt på kartet)

Me gjer merksam på at tilgrensande område ikkje er søknadsberettiga grunna eksisterande tilbod om breibend med 30 Mbit/s nedstraums kapasitet eller meir (fiber frå Sognenett eller VDSL frå Telenor). 

Søknadsfristen for kommunen er 18. april 2017. For å styrkja søknaden, ønskjer me at flest mogeleg melder si interresse innan fristen. Kommunen arbeider for å få best mogeleg kvalitet på tilbodet, og dersom interessentar ønskjer å bidra med ekstra finansiering til prosjektet, er det høve til å teikna seg på bindande interessentliste i tenestetorget på kommunehuset. 

Sjå også vår høyring rundt utbygginga her.

Me ber om at interessentar melder seg på skjema her:

Meldt interesse gjeld*
Etableringskostnad*
Vanleg etableringskostnad for høgkapasitet breiband er omlag 5.000,- for kvar eigedom. Kor mykje ekstra kan du tenkja deg å betala i etableringkostnad for å auka sjansen for å få tilgang til dette tilbodet? Dersom dette skal få effekt for tilskots-søknaden, må du skriva under forpliktande interessent-lista som er lagt ut på kommunehuset i Vik.
Dugnadsinnsats kan vera til dømes graving av grøfter for trekkjerøyr på eigen eigedom eller graving av trekkjerøyr mellom eigedommar. Her kan du skildra kva du kan tenkja deg å bidra med av dugnadsinnsats for å auka sjansen for realisering av prosjektet. Oppgi totalt tal dugnadstimar du kan tenkja deg å bidra med fordelt over ein periode på 6 månader (april - september)
Tips ein ven  Skriv ut