Nav

Leiar: Janne Dokken
Telefon: 950 89 918
E-post: janne.dokken@vik.kommune.no

 NAV Vik er eit partnarskap mellom Arbeids- og velferdsetaten i Sogn og Fjordane, og Vik kommune.
 

Tenesteområde:
 

 • Arbeidssøkjarar
 • Sjukefråværsoppfølgjing
 • Arbeidsavklaringspengar ( AAP)
 • Familieområdet ( bidrag, foreldrepengar, barnetrygd, kontantstøtte, einslege forsytarar)
 • Pensjon
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Gravferdsstønad
 • Busetjing av flyktningar
 • Vaksenopplæringa for framandspråklege
 • Introduksjonsordninga for nykomne flyktningar og innvandrarar
 • Kvalifiseringsordninga ( KVP)
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Støttekontaktar psykiatri og rus
 • Gjeldsrådgiving
 • Husbankordningane
 • Bustadsosialt arbeid
 • Rustenesta
 • Individuell plan (IP)
 
Tilsette
Funksjon Namn Telefon
Navleiar Janne Dokken 950 89 918
Rådgivar/nestleiar Olaug Brekke 55 55 33 33
Konsulent Anne Line Bjørnestad 57 01 61 52
Førstekonsulent Gry Blomseth
55 55 33 33
Førstekonsulent Elin Romslo Bungum 55 55 33 33
Ruskonsulent Erna Ovrid 57 01 61 53 / 974 17 385
Sosialkonsulent Marianne Høyum 57 01 61 56

Ruskonsulenten kan nåast på kontor i kommunehuset / NAV Vik.

 

Opningstid


 

 

Tips ein ven  Skriv ut