Notestova

Betaling for leige av Notestova vart innført f.o.m. 2009. Det vert delegert til rådmannen å fastsetja andre prisar ved særskild høve.

Skuleverket, kulturskulen, internundervisninga (Vik kommune) og undervisning som fell inn under Lov om Vaksenopplæring, får nytte Note-Stova gratis.  Andre brukarar betaler etter gjeldande satsasr.

NB! Born gratis.

Prisar for leige av Notestova
  Pris 2018 Pris 2019
Leige pr. time 360,- 360,-

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift