Bileta frå Vikja

Kommunedelplan for vassforsyning, avlaup og vassmiljø - offentleg høyring

Kommunedelplanen for vassforsyning, avlaup, og vassmiljø har forlenga høyringsfrist til 7. juli  2021. Det vert arrangert informasjonsmøte om planen på Blix hotell torsdag 24. juni kl 19.00  
Kyrkja i Feios

Detaljregulering Rinde og Fedjane

Høyring og offentleg ettersyn av planframlegg og varsel om mindre utviding av planområdet. I samråd med vedtak i formannskapet, saksnr 022/21, vert framlegg til detaljregulering for Rinde og Fedjane lagt ut til høyring og offentleg etter...
elv

Revisjon av konsesjonsvilkår for Arnafjord og Vikvassdraga i kommunane Vik, Aurland og Voss

NVE avgjorde den 20.3.2018 at konsesjonsvilkåra for reguleringa av Arnafjord og Vikvassdraga skal reviderast. Revisjonsdokumentet skal no leggast ut til offentleg høyring, og NVE inviterer alle som har interesse av saka å uttale seg. Friste...
Flyfoto av Tenne

Søknad-auka produksjon i landbasert anlegg for settefisk av laks, aure og regnbogeaure -høyring

I samband med at Firda settefisk Arnafjord AS har søkt om utvida produksjon av laks, aure og regnbogeaure vert søknaden med dette lagt ut til offentleg ettersyn.
Vik3[2]

Høyring - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2021 – 2024  og budsjett 2021, er lagt ut til offentleg høyring jfr Kommunelova §14-3. Høyringsfristen er 15.12.2020.
ingress planstrategi

Planstrategi for Vik kommune 2020-2023. Høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 05.11.2020, sak 128/20, at utkast til kommunal planstrategi for Vik kommune 2020-2023 vert lagt ut på offentleg ettersyn og høyring etter plan- og bygningslova § 10-1, 2. ledd. Planstrategien tek stilling til utvikli...