Beite Fresvik

Høyring – revisjon av Strategiplan for bruk av SMIL-mildar i Vik kommune 2020 - 2024

Strategiplanen for bruk av spesielle miljøverkemiddel i jordbruket (SMIL-midlar) i Vik kommune skal reviderast.
DagsturHyttaVik

Høyring - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2020 – 2023  og budsjett 2020, er lagt ut til offentleg høyring  jfr Kommunelova §§ 44 og 45.
plankart endring Tenaal

Framlegg til planendring for detaljregulering Tenål – høyring

Detaljregulering Tenål vart vedteken 16.02.2017. I samband med påfølgjande arbeid med grunnerverv og opparbeiding av ny infrastruktur viser det seg at det er naudsynt med mindre endring av eit avgrensa område i vedteken plan.
Åsedalen

Besøksstrategi i Stølsheimen

Har du innspel til korleis vi kan legge til rette for gode besøk, friluftsliv og lokal verdiskaping samtidig som vi tek vare på natur- og kulturverdiane i Stølsheimen? Då vil vi gjerne høyre frå deg før 20. desember.
Trygg Trafikk

Trafikktryggingsplanen 2019 – 2023

Trafikktryggingsplanen 2019 – 2023 er lagt ut på høyring. Planen dannar grunnlag for fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar. 
Detaljregulering Blix hotell m.m

Detaljregulering Blix hotell med meir. Avgrensa høyring

Revidert planframlegg vert sendt på avgrensa høyring til grunneigarar og offentlege instansar som har kome med merknader i samband med høyring og offentleg ettersyn.  Framlegg til detaljregulering Blix hotell med meir vart i samsvar med ...