Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
Sogn brann og redning

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg vert med dette lagt ut på offentleg høyring.
fjellparti mellom Vik og Voss

Høyring namnesak

I samband med oppstart av namnesak 2020/92-Vikafjell/Vikafjellet har Kartverket sendt saka til lokal høyring i Vik kommune i samsvar med §8 i lov om stadnamn.
Beite Fresvik

Høyring – revisjon av Strategiplan for bruk av SMIL-mildar i Vik kommune 2020 - 2024

Strategiplanen for bruk av spesielle miljøverkemiddel i jordbruket (SMIL-midlar) i Vik kommune skal reviderast.
DagsturHyttaVik

Høyring - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2020 – 2023  og budsjett 2020, er lagt ut til offentleg høyring  jfr Kommunelova §§ 44 og 45.
plankart endring Tenaal

Framlegg til planendring for detaljregulering Tenål – høyring

Detaljregulering Tenål vart vedteken 16.02.2017. I samband med påfølgjande arbeid med grunnerverv og opparbeiding av ny infrastruktur viser det seg at det er naudsynt med mindre endring av eit avgrensa område i vedteken plan.
Åsedalen

Besøksstrategi i Stølsheimen

Har du innspel til korleis vi kan legge til rette for gode besøk, friluftsliv og lokal verdiskaping samtidig som vi tek vare på natur- og kulturverdiane i Stølsheimen? Då vil vi gjerne høyre frå deg før 20. desember.