Råd for eldre og for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet skal arbeide for å betre dei eldre og for menneske med nedsett funksjonsevne sitt levekår på alle felt, og for å gi dei ein trygg og innhaldsrik kvardag.

Råd for eldre og for menneske med nedsett funksjonsevne
Namn Verv Telefon
Werner Madsgård Leiar 411 05 795
Marit Pettersen Nestleiar 909 83 846
Øydis Kleppe Bøtun Medlem 932 22 274
Eivind Rinde Medlem 907 31 790
Oddvar Tryti Medlem 416 60 665
Magni Seim Medlem 481 45 253
Harald Even Fosse SAFO 975 02 809
Torgeir Breilid FFO 975 67 523
Dagfinn Otterskred Vara 411 41 803
Bjørg Fritsvold Vara 958 48 870

Eldrerådet sine oppgåver 

  • Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.
  • Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene.
  • Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
  • Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

Reglement for eldrerådet (PDF, 11 kB)

Kontaktinformasjon

Hilde-Gunn Hellen er sekretær for råd for eldre og for menneske med nedsatt funksjonsevne. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Vik kommune på telefon 57 69 82 00.

Til toppen