Jambo

Velkommen til Vik kulturskule

Vik kulturskule som tidlegare hadde namnet "Vik kommunale musikkskule" vart etablert i 1980. Kulturskulen sitt daglege mål er å kunne vera eit inspirerande "veksthus" der ein i fyrste rekkje prioriterar born og ungdom i forsøket på å tilpassa læring for alle typar nivå. I tillegg til dette tilstrebar kulturskulen å kunne tilby tenester til vaksne aktørar i musikk- og kulturlivet i Vik kommune. Kulturskulen er eit tilbod til alle i kommunen, men dersom det skulle oppstå venteliste, vert born og ungdom i tillegg til dei som alt er elevar prioriterte.

I 2017/18 har kulturskulen 4 tilsette lærarar og vonar etter kapasitet å dekke så mange av dei lovfesta aktivitetane ein kulturskule skal ha. Kulturskulen har undervisning ved skular på dagtid i tillegg til enkeltelevar og grupper på ettermiddagar. Ein tek sikte på å drive mest mogleg desentralisert undervisning, men mykje av tilboda vert naturleg lagd til "Notestova" i Vik som er kulturskulens eige undervisningssentrum.

Kulturskulen er oppteken av å skape eit heilheitleg kunstnarisk tilbod med fagutdanna pedagogar og lærarar. Me legg vekt på breidde, mangfald og spisskompetanse innan ulike uttrykksformer. I dag gjev dette uttrykk i m.a. tilbod innan musikk, dans, drama & teater og idrett. Med breidde i kunstnariske uttrykksformer/samarbeidsmodellar ynskjer me å vera ei drivkraft i kommunen sitt rike kulturliv der me arbeidar mot utvikling av tilbod som kan gjenspegla det kulturelle mangfaldet vårt.

I dette skuleåret, 2019/2020 ynskjer me å tilby fylgjande fag:

 • Gitar og piano/keyboard/orgel
  Stad og tidspunkt vert avtala med musikklærar
 • Dans for 1.-4. kl.
 • Dans for 5.-7. kl.
  Danseundervisning held til på Notestova på torsdagar.
 • Visuell kunst 1.-4.kl 
  Visuell kunst 1.-4.kl er nytt dette året. Me har samlingar ein gong i månaden, der me byter undervisningsstad mellom Vangsnes og Feios.
 • Visuell kunst for 5.-10.kl.
  Held fram onsdagar kl 18:00-20:00. Undervisningsstad på teiknesalen ved Flatbygdi skule.

I haust tilbyr me òg helgekurs i trommer og vokal/song. Det blir kurs 1-2 laurdagar før og etter jul.

Fristane for innmelding er:

 • Hausten: 1. september
 • Våren: 1. desember

Fristane for utmelding er:

 • Hausten: 20. juni
 • Våren: 1. desember

Innmelding/utmelding finn du her.

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar