ingress planstrategi

Planstrategi for Vik kommune 2020-2023. Høyring og offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 05.11.2020, sak 128/20, at utkast til kommunal planstrategi for Vik kommune 2020-2023 vert lagt ut på offentleg ettersyn og høyring etter plan- og bygningslova § 10-1, 2. ledd.

Planstrategien tek stilling til utviklingstrekk og utfordringar i kommunen og ser dette i samanheng med kva planar som skal vidareførast, reviderast eller rullerast og om det er behov for nye planar i den inneverande kommunestyreperioden. 

Planstrategien er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden  11.11 – 14.12.2020.

Dei aktuelle dokumenta finn du her:

Saksutgreiing
Planstrategi for Vik kommune 2020-2023 -  Høyringsutkast
​Vedlegg: Status og utfordringar for Vik kommune

Innspel til planstrategi kan sendast til Vik kommune per brev eller på e-post: postmottak@vik.kommune.no innan 14.12.2020. 

Alternativ innsending kan vere på formularet nedanfor. Innspelet/merknaden går då direkte til Vik kommune sitt sentrale postmottak .

Tips ein ven  Skriv ut