Pleie og omsorg

Leiar: Pleie og omsorgsjef Marit J.Andersen
Telefon: 906 86 227
E-post: marit.johanne.andersen@vik.kommune.no
Sakshandsamar pleie og omsorg: Hilde Tenold
Telefon: 93 45 42 23
 

 Tenesteområde:

  • Institusjon
  • Heimetenester
  • Rehabilitering
  • Fengselhelseteneste
  • Psykiatri
  • Funksjonshemma

Tannhelseteneste (kontaktinformasjon) 
Informasjon om tannhelseteneste

I Vik kommune har me ein institusjon, og det er Vik bygde- og sjukeheim.
Her er tilbod om dag-korttids-avlastnings- og langtidsopphald.
 
Det er tilsynslege ved institusjonen ein og ein halv dag pr. veke. (torsdagar 8.00-15.00 og måndagar 12.30-15.00)
 
Kvar torsdag er det inntaksmøte.
Representerte i inntaksnemndi er: Tilsynslege, pleie-og omsorgssjef, sakshandsamar, avdelingsleiar open omsorg, avdelingsleiar Vik bygde-og sjukeheim og fysioterapi leiar. 
 

Heimesjukepleie:
Tenestene vert utførde i private heimar.
Kontorstad: Vik bygde-og sjukeheim, inngang frå austsida (frå Velferdssenteret).

 

Vik bygde- og sjukeheim
Avdeling/Gruppe Funksjon Namn (klikk for e-post) Telefon
Sentralbord    Kinga Husabø 57 69 87 50
Avdeling 1 Avdelingssjukepleiar Lilly Torget Nesse 915 62 368
Avdeling 2 Avdelingssjukepleiar Annet Neeleman 975 83 095

 

 

Heimesjukepleien
Funksjon Namn (klikk namnet for å senda e-post) Telefon
Sentralbord   971 39 257
Avdelingssjukepleiar Torunn Ruud 90 09 52 77
57 69 87 30

 

 

Heimehjelp
Funksjon Namn (klikk namnet for å senda e-post) Telefon
Koordinator heimehjelp Laila Bøthun 917 51 217

 

 

Rehabilitering
Funksjon Namn (klikk namnet for å senda e-post) Telefon
Leiande fysioterapeut Marta Liljedahl 948 23 633
Fysioterapeut Reidunn Bolstad 905 33 581
Ergoterapeut Frøydis Haga 481 10 399

 

 

Fengselhelsetenesta
Funksjon: Namn (klikk namnet for å senda e-post) Telefon:
Koordinator fengselhelsetenesta Terje Solberg  

 

 

Psykiatri
Funksjon: Namn (klikk namnet for å senda e-post) Telefon:
Leiar for psykisk helsearbeid Eli Renate Opheimshaug 90 99 01 16

 

 

Psykisk utviklingshemma
Funksjon: Namn (klikk namnet for å senda e-post) Telefon:
Pu-rettleiar Laila Bøthun 917 51 217

 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon