Kart med alternative samanslåingar

Rådmann Oddbjørn Ese tilrår samanslåing i kommunereform-saka

Rådmann Oddbjørn Ese har i dag kome med si tilråding i kommunereformsaka. Rådmannen tilrår at Vik kommune seier ja til å slå seg saman med Voss kommune og evt. Aurland og Granvin kommunar. Det er knytt klåre vilkår i høve til realisering av Vikafjellstunnelen. 

Dersom desse vilkåra ikkje blir innfridd, tilrår rådmannen at Vik kommune held fram som eigen kommune. Saka blir handsama i formannskapet den 9. juni og i kommunestyret 16. juni.

Du kan lesa heile saksutgreiinga og tilrådinga her.

Tips ein ven  Skriv ut