Tenål

Reguleringsplan for Tenål til offentleg ettersyn

Ettersyn er kunngjort i Sogn Avis med fylgjande annonsetekst:

«Reguleringsplan for Tenål  til offentleg ettersyn.

Framlegg til reguleringsplan for  Tenål vert med dette lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova §12-10.

Planområdet  på om lag 120 daa  omfattar areal på begge sider av Vetlaelvi frå Seljadalsvegen og om lag 500m oppover.

Noverande arealbruk i området er landbruk , bustadtomter og gartneri.

I planområdet ligg 18  eksisterande bustader på frådelte tomter, samt 9 bustader på landbrukseigedomar

Deler av planområdet på sørsida av elva er fareområde for flaumskred, og planen legg til rette for sikring av både eksisterande og ny busetnad.

Planen legg  til rette for  45-50 nye bustader, i hovudsak som frittliggjande einebustader, i samsvar med gjeldande kommuneplan.

Planen vert lagt ut  med to alternative hovudvegløysingar:

- opprusting  og utviding av eksisterande veg Tenålvegen  med fortau frå Tenåltunet til FV121

- ny hovudveg frå Tenåltunet  og rett vestover  til FV121.  Noverande veg  vert gang- og sykkelveg.

Høyringsinstansar og partar i planområdet får plandokumenta tilsende.

Plandokumenta vert og lagde ut i kommunehuset og  på Vik Kommune si heimeside.

Merknader må sendast til Vik Kommune, boks 134, 6891 Vik i Sogn,  innan 9.1.2017.

Merknad kan sendast på E-post:  Postmottak@vik.kommune.no»

 

Utlagde plandokument:

- Planomtale datert  14.11.2016
- Planføresegner datert  14.11.2016
- Planføresegner
- Plankart   i A1-format.  Alt 2 datert 14.11.2016
- Plankart i A1 -format Alt 3 datert   14.11.2016
- Illustrasjonsplan A3 Alt 2 datert 14.11.2016
- Illustrasjonsplan A3 Alt 3 datert   14.11.2016-
- ROS-analyse datert 14.11.2016

- Dokumentet planomtale gjer greie for bakgrunn for planarbeidet, forhold i planområdet  og utforming av planen.
  Planomtalen er av  orienterande karakter.
- Plankart og planføresegner er juridisk bindande .
- Illustrasjonsplanen viser døme på korleis området kan byggjast ut.

  Planframlegget er utarbeidd  for Vik Kommune av rådgjevarfirma  Asplan Viak  AS .

  I tillegg  til plandokumenta  er fylgjande saksdokument lagde ut her:

1 Merknader og innspel til oppstartvarsel.  Del  1
   Merknader og innspel til oppstartvarsel Del 2

2  Vegvurdering   Alternative vegløysingar.  Notat  13.5.2015  Asplan Viak

Merknader og innspel til  vegløysingar.    

4  Møtebok   FS 27.8.2015, sak 094/15

5 Notat frå møte med grunneigarar hausten 2015.

6 Brev  av 10.9.15 frå grunneigarar om grunnavståing.

7 Brev 10.11.2015 om veg  alt.3

8 Forhandlingar med  eigar av 4/24 H.J. Systad

9 Møtebok  FS 27.10.2016

10 Skredundersøking i Tenål-området okt. 2009         HISF

11 Skred- og flaumfare  langs Stadheimselvi 27.1. 2014       COWI as

12 Detaljplan for reparasjon og sikringstiltak.12.8. 2014       NVE

13 Notat om kulturminnegrunnlag 8.4. 2015    Asplan Viak as

14 Omsyn til fisk og miljø. Notat 21.9.2016   Asplan Viak as

15 Notat om grunntilhøve , skredfare og flaum 9.12.2015  Asplan Viak as

 

Tips ein ven  Skriv ut