Renovasjonsavgift

 

Satsar for renovasjonsgebyr 2021 

Under ser du gebyrsatsane eks. mva. Gebyra for 2021 vart vedteke slik dei var fastsett av SIMAS IKS. 

Renovasjon Prisar i kr 2021
Småhushald abonnement (80 l restavfall)  3.032,80
Normal abonnement (140 l restavfall)     3.268,00
XL abonnement (240 l restavfall)      3.816,80
XXL Storhushald abonnement       6.180,00
Reduksjon for heimekompostering   274,40

 

Fritidsabonnement Prisar i kr 2021
Kategori 1 3.032,80
Kategori 2  1.634,40
Kategori 3 1.144,00
Kategori 4 653,60

 

Kriterie for differensiering av fritidsabonnement: 

  1. Hytter som er eigd av firma/institusjonar/private eller lag der formålet er utleige. Bustader som har fått godkjenning «nytta til fritidsføremål» ligg også i denne kategorien Avstand frå køyrbar veg eller brygge til hytta mindre enn 1 kilometer. 
  2. Adkomst: Avstand frå køyrbar veg (bil), togstasjon (tog) eller brygge (båt) til hytta.
  3. Innlagt vatn
  4. Innlagt straum

 

Kategori 1:
Hytter som er eigd av firma/institusjonar/private eller lag der formålet er utleige. Bustader som har fått godkjenning «nytta til fritidsføremål» ligg også i denne kategorien 

Kategori 2: 
2 av kriteria 

Kategori 3:
1 av kriteria 

Kategori 4: 
0 av kriteria

 

Alle ovannemde gebyr gjeld SIMAS sin del av gebyret. For dei kommunane som og skal ha dekka kommunale kostnader knytt til renovasjon, kjem dette i tillegg til ovannemde prisar. Vik kommune har ikkje slikt tillegg for 2021.

Tenesteomtalar