Vik

Rettleiar - råd for personar med funksjonsnedsetting

Bufdir har utarbeida ein rettleiar for råd for personar med funksjonsnedsetting med utgangspunkt i forskrift om medvirkningsordningar som kommunal - og moderniseringsdepartementet har utarbeida. 

Rettleiar inneheld blant anna informasjon om

* kva rådet for personar med funksjonsnedsetting er og kva saker rådet jobbar med

* prosedyrar for oppnevning av rådet og kven som kan sitje i rådet

* overordna rammer og føringar i lov og forskrift

* roller, arbeidsoppgåver for rådsmedlemar, rådssekretærar og kommunal / fylkeskommunal administrasjon.

Rettleiar finn du her

Tips ein ven  Skriv ut