vaksen og barn

Revidering av handlingsplan mot vald i nære relasjonar - høyringsutkast

I regjeringa sin handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2014-2017 "Et liv utan vold", vert kommunane oppmoda om å laga kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar. Gjeldande handlingsplan mot vald i nære relasjonar for Vik kommune var for planperioden  2011-2015.
 

Revidert plan 2017 – 2021 vert no sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsinstansar og interessentar er informerte med brev.

Høyringsdokumentet handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2017-2021 (pdf)

Merknader/innspel kan sendast til Vik kommune, postboks 134, 6891 Vik i Sogn.

Merknader kan og sendast på e-post: postmottak@vik.kommune.no, eller via skjema nedanfor.

Frist: 29.01.18

 


Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut