Sal skjenking og servering

Salsløyve

Kunnskapsprøve i alkohollova
Nødvendig for styrar og stedfortredar på serveringsstad med skjenkerett, og styrar og stedfortredar i føretak med løyve for sal av alkohol

Skjenkeløyve
Gjeld alle som skal skjenke alkohol som skal drikkast på staden, dvs. restaurantar, pubar ol. For å få skjenkeløyve må du også ha serveringsløyve.  I omtalen finn du og informasjon om ambulerande løyve/skjenkeløyve ved enkelthøve
 
Ynskjer du å drive føretak med sal av alkoholhaldig drikk eller å drive serveringsverksemd, treng du løyve:
Serveringsløyve gjeld alle som skal servere mat som skal nytast på staden.

Den som vil drive ei verksemd som høyrer inn under forvaltningsområdet til Mattilsynet og er omfatta av meldeplikta, skal på førehand melde frå om dette til mattilsynet der verksemda skal gå føre seg.

Ny næringsmiddelvirksomhet"
 

Det er ein forutsetning at verksemda er registrert i Brønnøysund, og har organisasjonsnummer.

Du kan og få skjema ved å kontakte Mattilsynet på tlf 57 62 95 06

Etablerarprøve
Nødvendig for dagleg leiar av serveringsstad

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar