Skatteattest

Generelt

Tenesteomtale

Du treng skatteattest dersom du skal levere varer og tenester til stat eller kommune. Skatteattest får du ved å vende deg til skatteoppkrevjaren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt) eller tinge han frå Altinn (sjå lenkja nedanfor). Før opp fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finst). Attesten blir sendt til deg innan to arbeidsdagar etter at tinginga er teken imot.

Ein skatteattest er ein dokumentasjon på innbetalt meirverdiavgift og skatt og skal ikkje vere eldre enn seks månader. Som leverandør treng du skatteattest dersom du skal levere varer og tenester til stat eller kommune til ei verd over 500 000 kroner eks mva. Som oppdragsgjevar bør du be om skatteattest frå leverandørane dine dersom du ønskjer å stå fram som ein seriøs kjøpar av varer og tenester.

Samarbeidspartnarar

Skatteetaten organisert som skattekontor i fem regionar. Skattekontoret er ei samling av det tidlegare likningskontoret, skattefutkontoret og fylkesskattekontoret i éin organisasjon regionalt.

Skatteoppkrevjaren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gje fleire opplysningar om ordninga med skatteattestar.

aaa

Sjå § 7-2 i forskrifta.

Forskrifter

Anskaffelsesforskriften
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ring skatteoppkrevjar i Lærdal for skatteattest på skatt (tlf sentralbord 576 41200), og kontakt skatt vest sitt landsnr for skatteattest på moms (tlf 80080000).

Hugs å ha organisasjonsnr ditt klart

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Tenesteomtalar