Elektroniske skjema

Her finn du elektroniske skjema som du kan fylle ut og sende inn direkte til kommunen. Du må logge på løysinga for å sikre at skjema vert sendt på ein sikker måte.


A
Ansvarsrett - søknad

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass - søknad
Bekymringsmelding til barnevernstenesta
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Boligtilskudd - søknad

D
Deling/justering av eiendom - søknad
Driveplikt - søknad om fritak

E
Enkeltvedtak - klage

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Ferdigattest - søknad om ferdigattest med avfallsrapport (nybygg)
Ferdigattest - søknad om ferdigattest med avfallsrapport (rehabilitering/riving)
Ferdigattest – søknad
Forhåndskonferanse - bestilling
Forhåndsstemming - søknad ved sykdom/uførhet
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær ()
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjennomføringsplan
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad
Hjelpeverge - Søknad
Hjelpeverjerekneskap - skjema

I
Igangsettingstillatelse - søknad

K
Kartbestilling
Kommunal tjeneste - klage
Kommunalt startlån - søknad
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - egenerklæring
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskule - oppseiing av plass
Kulturskule - søknad om inntak
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding

L
Ledsagerbevis - søknad
Leksehjelp - påmelding / endring /avmelding
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
Matrikkel - utlevering av personopplysninger
Midlertidig brukstillatelse - søknad
Motorferdsel i utmark - søknad

O
Omsorgsstønad - søknad
Omsorgstenester - Søknad
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Permisjon frå undervisning
Personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig - søknad

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
SFO - søknad om plass
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte
Skole - Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller bytte
Skole - Klage på karakterer
Skole - Krav om sletting av gyldig fravær
Skole - Leksehjelp - påmelding/endring/avmelding
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - valgfag - påmelding eller bytte
Sluttrapport med avfallsplan (nybygg)
Sluttrapport med avfallsplan (rehabilitering/riving)

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tillatelse til våtrom i eksisterende bygning - søknad
Tiltak - melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett med dispensasjonssøknad
Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing
Torghandel-søknadskjema
Transport-teneste for funksjonshemma,søknadskjema pdf (TT-skjema)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad
Trygde-/omsorgsbolig - søknad
Trygghetsalarm - søknad

U
Utslippstillatelse - søknad

V
Valfag - påmelding eller søknad om bytte

Ø
Økonomisk stønad - søknad

Å
Åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende - melding til kommunen
Tips ein ven  Skriv ut