Skulefritidsordning (SFO)

Generelt

Tenesteomtale

Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.Målgruppe

Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen.

Pris for tenesta


SFO-pris
aaa

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt og § 13-7 Skolefritidsordninga.

Sjå også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-3.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen
Forskrift til opplæringslova

Retningslinjer

Regelverk for SFO
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

Vedtekter

SFO - Lokale vedtekter
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Når du søkjer om redusert betaling må du informere om:
  •  din sivilstand
  •  dersom du ikkje har felles barn med ektefellen din/sambuar/partner må du informere om det
  •  ditt eller hushaldet sin samla brutto inntekt
  •  dersom du ikkje bur saman med barnet sin andre forelder, må du informere om det. Det er inntekta til den forelderen som bur på barnet sin folkeregistrerte adresse som blir brukt til å fastsetje inntekt.

Skjema

SFO-søknadskjema

Vedlegg


Søknadsfrist

Vert utlyst med søknadsfrist 1.mars kvart år,
​men det er opptak gjennom skuleåret

Sakshandsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Høve til å klaga

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon