Slamgebyr

Representantskapet i SIMAS har i møte 19.10.2018, sak 18/18 vedteke framlegg til driftsbudsjett 2019. I dette ligg ein auke i slamgebyret på 5 % og ein auke i renovasjonsgebyret på 4 %. Dette gjev fylgjande gebyr utan mva  og inkl. mva for 2019:

 

 

Slamgebyr (satsar for slamtømming)
Type tømming Vare Gebyr 2018

Gebyr 2019

Separate slamavskiljarar 0-4,5 m3 bustader, tømming kvart år pr stk pr år etter oppsett tømmeplan og varsling -

2 288,-

Separate slamavskiljarar 0-4,5 m3 bustader, tømming kvart 2.år pr stk pr år etter oppsett tømmeplan og varsling 1 090,-

1 145,-

Separate slamavskiljarar 0-4,5 m3 bustader utan toalett tilknytta, samt fritidshus med og utan toalett, tømming kvart 4.år pr stk pr år etter oppsett tømmeplan og varsling 580,- 609,-

Pris pr m3 registr totalvolum tank, felles / separat slamavskiljar
> 4,5 m3, tømmin, tømming kvart 2.år

pr m3 registert totalvolum tank  242,- 254,-

Pris pr m3 registr totalvolum tank, felles / separat slamavskiljar
>  4,5 m3, tømming 1 gang pr år.

pr m3 registrert totalvolum tank 484,- 508,-
Pris pr stk tette oppsamlingstankar 0-4,5m3 tømming etter behov i ordinær rute Pris pr stk 2 179,- 2 288,-
Pris pr m3 registr totalvolum tank tette oppsamlingstankar >  4,5 m3 Pris pr m3 registrert totalvolum tank 484,- 508,-

 

Slamgebyr - ekstratømming utanom oppsett tømmeplan for ulike tankar
Type tømming Vare Gebyr/kr
2018
Gebyr/kr
2019
Separate slamavskiljarar 0-4,5m3 bustader Pris pr stk pr gang for ekstratømming 2 799,- 2 939,-
Separate slamavskiljarar 0-4,5m3 bustader utan toalett tilknytta, samt fritidshus med og utan toalett Pris pr stk pr gang for ekstratømming 2 939,- 2 939,-
Pris pr m3 registrert totalvolum tank for ekstratømming felles/separat slamavskiljar > 4,5 m3 Pris pr m3 registrert totalvolum tank for ekstratømming 621,- 652,-
Pris pr stk pr gang for ekstratømming tette oppsamlingstankar 0-4,5m3 Pris pr stk pr gang for tette oppsamlingstankar 2 799,-

2 939,-

Pris pr m3 registrert totalvolum tank for ekstratømming > 4,5m3 Pris pr m3 registrert totalvolum tank for ekstratømming 621,- 652,-

 

Slamgebyr for nødtømming av ulike tankar
Type tømming Vare Gebyr/kr
2018
Gebyr/kr
2019
Separate slamavskiljarar 0-4,5m3 bustader Pris pr stk pr gang for nødtømming 7 565,- 7 944,-
Separate slamavskiljarar 0-4,5m3 bustader utan toalett tilknytta, samt fritidshus med og utan toalett Pris pr stk pr gang for nødtømming 7 565,- 7 944,-
Pris pr m3 registrert totalvolum tank for nødtømming felles/separat slamavskiljar > 4,5 m3 Pris pr m3 registrert  totalvolum tank for nødtømming 1 681,- 1 765,-
Pris pr stk pr gang for nødtømming tette oppsamlingstankar 0-4,5m3 Pris pr stk pr gang  for nødtømming 7 565,- 7 944,-
Pris pr m3 registrert totalvolum tank for nødtømming > 4,5m3 Pris pr m3 registrert totalvolum tank for nødtømming 1 681,- 1 765,-

 

Alle satsane ovanfor er inkl 25% meirverdiavgift