SMIL-løyvingar 2015

Formålet med den statlege SMIL-ordninga (SMIL = Spesielle miljøtiltak i jordbruket) er å ta vare på natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere ureining frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.

Tips ein ven  Skriv ut